Нов модел на гражданско участие в организирането на изборите извън страната

Във връзка с обявените на страницата на българското посолство в Лондон „районни координатори“ за организация на изборите на 14 и 21 ноември 2021, бяха подадени искания по Закона за достъп до обществена информация, чийто текст и съответно отговори от страна на Посолството ще публикуваме тук поради факта, че въпреки изричното настояване, информациите не бяха публикувани на страницата на Посолството.

Запитване по ЗДОИ от 12.10.2021 до посолството в Лондон

 • Въз основа на какви критерии са били избрани кандидатите, проведен ли е конкурс и какъв е общият брой на получените кандидатури?
 • Посочените на сайта лица в какви трудово-правни отношения са с посолството на Република България в Лондон или съответно с МВнР?
 • Предвидено ли е тези лица да получават заплащане за дейността си и ако да, в какъв размер е определеното възнаграграждение?
 • Каква е длъжностната характеристика на определените за координатори по райони и какви отговорности поемат?
 • Кой е техният пряк ръководител и по какъв начин ще отчитат дейността си?

Списък на „районните координатори“ за изборите на 14/21 ноември 2021 г. в Обединеното кралство

Отговор на Посолството в Лондон по ЗДОИ на 26.10.2021г.

Запитване по ЗДОИ от 30.10.2021г до посолството в Лондон

Уважаеми г-н Посланик

Благодаря за предоставената от Вас информация в писмо Ав-01-1066.1/266.10-2021. Констатирам необходимост от нейното подобрение в три отношения: пълнота, структурираност и прозрачност на информацията. Конкретно желая да получа следната информация по ЗДОИ:

 • Изчерпателния списък на всички дейности по всички договори за услуга на „районните координатори“.
 • Необходимите резултати за постигане, които дефинират „свършената работа“ от „районните координатори“, които се очаква да фигурират в Протокола за изпълнение на услугата / услугите. От предоставената информация разбирам, че се очаква постигане на един-единствен резултат: пълни състави на СИК в Обединеното кралство. Правилно ли съм разбрала?
 • Схема на формиране на възнаграждението на районните координатори
  – По дейности съгласно Договорите за услуга или
  – По постигнати резултати (например брой осигурени членове на СИК, брой обслужвани СИК, ….)

Освен това, желая да получа допълнително следната информация по ЗДОИ

 • Предвидено ли е бъдещи членове на СИК в ОК или други лица да извършват по възложение на ДКП допълнителни дейности по организацията и провеждането на изборния ден, и ако да – кои са тези лица и какво е изчерпателното описание на тези дейности?
 • Предвидено ли е допълнително възнаграждение за тези допълнителни дейности и ако да – какъв е размерът на допълнителното възнаграждение?

Също така желая да получа копия на решенията на съответната институция (ДКП, МВнР или ЦИК), въз основа на която

 • се създава функцията „районен координатор“ и се дефинират дейностите, резултатите и размера на тяхното възнаграждение
 • членове на СИК извън страната или други лица се натоварват с допълнителни задължения и се възнаграждават допълнително

Желая да получа гореописаните информации чрез тяхното публикуване на страницата на Посолството (съгласно чл. 26, ал. 1, точка 4 от ЗДОИ), при спазване на същите стандарти като ЦИК, която

 • описва и публикува на своята интернет-страница схемата на размера на възнагражденията на членовете на СИК извън страната по дейности (вижте например решение 542-ПВР/НС от 16 септември 2021г. https://www.cik.bg/bg/decisions/542/2021-09-16)
 • описва и публикува на своята интернет-страница правилата на работа, задълженията и отговорностите на членовете на СИК в Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии извън страната

Отговор на Посолството в Лондон по ЗДОИ на 12.11.2021г.

Как да предпазим изборните доброволци от безхаберието на ЦИК в изборната нощ

Should I Stay or Should I Go? - Counseling Phoenix Scottsdale

Най-напред: какво означава „успех“ за изборните доброволци по света?

Какво е успех за изборните доброволци? Максимален брой отворени секции? Максимален брой гласували?

Има и нещо още по-важно. И това е дългосрочният доброволчески ангажимент за следващи избори. Дългосрочното гарантиране на отварянето на изборната секция

Нека си дадем сметка, че като местни координатори инвестираме време в намиране и обучаване на изборните доброволци. Екипът, който се създава за всяка една секция, е ценен човешки капитал. Особено, ако е добър екип. Желателно е, този екип или поне повечето негови членове да участват и за в бъдеще в секционни избирателни комисии.

За секциите на изборите на 11 юли 2021 година става въпрос за над 4000 души човешки доброволчески капитал.

Безхаберие на ЦИК в изборната нощ. За пореден път.

Практиката показва, че в много СИК по света се чака с часове до окончателното разпускане на изборните комисии и в крайна сметка работният ден за членовете на СИК може да достигне и дори да надвиши 24 часа. Това преживяване има изключително деморализиращ ефект върху дългосрочния ангажимент на изборните доброволци. Масовите откази за повторно участие в СИК са исторически факт.

Дълбоко в същността си, проблемът е свързан с отношението на държавните институции към българските граждани и по-специално към доброволците. Те не се считат за равноправни партньори в процеса, а като подизпълнители на задачи. Въпреки че изборите доброволци поемат огромни отговорности и благодарение на тях всъщност се случват изборите извън страната, техните права и интереси не биват защитавани по подобаващ начин.

Недопустимо е български граждани да бъдат карани да работят на 24-часови смени. Садистичната практика в България, членовете на секционните избирателни комисии да чакат в РИК с чувалите с изборни книжа и да чакат с часове да бъдат приети, се пренася и в чужбина, като за секциите извън страната, ЦИК играе ролята на РИК.

За изборите на 11 юли 2021 година ще има рекорден брой секции извън страната, чиито почти 800 протокола и особено тези от Европа ще пристигнат приблизително по едно и също време в ЦИК. За приемането на всеки протокол е необходимо един от 15-члена на ЦИК да потвърди с подпис коректността на протокола, като не всички членове на ЦИК участват в този процес. Още от сега е ясно, че се върви към блокаж на процеса поради липса на капацитет и желание в ЦИК за решение на проблема.

Нека да припомним също така, че според чл. 98 от изборния кодекс, членовете на секционните избирателни комисии се водят в неплатен отпуск в деня след изборите (понеделник). Докато в страната този законов текст има смисъл и се изпълнява, то извън страната това не е така и няма как да бъде така. Решенията на ЦИК не могат да служат за документ пред работодателя в чужбина за излизане в неплатен отпуск.

Чл. 98. (Доп. – ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Членовете на секционната избирателна комисия се освобождават от служебните или трудовите им задължения за деня преди изборите, за изборния ден и за следващия ден. За това време те ползват по свой избор неплатен служебен отпуск, който се признава за трудов или служебен стаж, или по тяхно искане – полагащия им се платен годишен отпуск. Изречение второ не се прилага за членовете на секционните избирателни комисии извън страната, командировани от министъра на външните работи. Заповедта за командировка се представя на работодателя, съответно органа по назначаване на командированото лице.

Какво е решението?

Решението е гражданите, които гласуват за една демократична България, да придобият гражданска смелост и да защитят своите собствени граждански права чрез поведението си, без да правят компромис с качеството на изборния процес.

Добрите и проверени от години практики извън страната са следните:

 1. Секционната избирателна комисия, без да бърза, отделя необходимото време и внимателно преброява бюлетините и съставя изборните протоколи. Изключително важно е да не допускат елементарни грешки поради бързане и стрес.
 • Спазват се внимателно указанията в Приложение 9 на Методическите указания.
 • След изпращане на изборните протоколи и на резултатите и получаване на потвърждение, че те са приети, секционната избирателна комисия събира всички изборни материали, все едно е приключила работата си, запечатва ги в пликовете и в чувала (торбата), а членовете на секционните избирателни комисии полагат своите подписи на указаните по Методическите указания места. Помещението бива почистено и подредено.
 • Ако до тогава все още не е получено потвърждение (разписка), секционната избирателна комисия напуска изборното помещение. Членовете й се прибират по домовете си и се наспиват като нормални хора, с изключени телефони.
 • На сутринта отговорникът за комуникацията (връзката с ЦИК посредством ВКП – временният комуникационен пост) преглежда мейла и констатира наличието на разписка или на някакво друго съобщение и съответно предава информацията на своите колеги.
 • Имаме два варианта:

  Вариант 1: Протоколите се приемат без нужда от корекции.

Вариант 2: В случай, че е констатирана грешка и се налагат корекции в протоколите, е необходимо членовете на секционната избирателна комисия да се срещнат в удобно за тях време в понеделник – било то сутринта или след приключване на работното време – и да се подпишат до направената корекции на съответната страница на протокола,  тази страница да бъде сканирана и интегрирана отново в протокола. Коригираният и сканиран протокол бива изпратен отново по мейл на централната избирателна комисия.

А как да се отнасяме с командирования представите на посолство и консулство или на служителя от България?

В общия случай, командированият представител на държавата, особено ако е с малък практически опит, заема формална позиция, че трябва да се изчака потвърждението (разписката) от ЦИК. Също така, той се позовава на изричните указания на ЦИК и на Външно министерство.

Нека най-напред да припомним, че

 • секционната избирателна комисия е колективен орган и всеки един член има равно право на глас при вземане на решения
 • няма такова законодателство, което да принуждава български гражданин да работят 24-часа без почивка за сън.
 • прибирането на членовете на секционните избирателни комисии по домовете не е равносилно на разпускане на изборната комисия, ако след това членовете имат готовността и отговорността да се съберат отново, в случай на нужда. В този смисъл, няма нужда от формално решение на СИК, за да си дадат членовете заслужена почивка до сутринта на следващия ден.
 • Призоваването за „спазването на закона“ (Изборния кодекс) чрез нарушение на Кодекса на труда също е нарушение на закона

Евентуален проблем може да създаде часът за обратен полет на командирования представител на държавата (ако е дошъл със самолет). Това трябва да се уточни предварително. В краен случай, за да се спести време, командированият може при взаимна уговорка да посещава колегите си един по един по домовете или работните им места през деня, за да вземе техните подписи. Отново подчертаваме, че тези ситуации са редки, особено ако е положено старание за оформяне на изборните документи.

Парламентарни избори в чужбина на 11 юли 2021: къде и как да гласувате

В неделя, 11 юли 2021г. ще се проведат извънредни парламентарни избори.

От кога до кога може да се гласува

Секциите са отворени от 07:00 до 20:00 часа местно време.

Очаква се рекордна изборна активност! Препоръчително е да отидете в секцията сутринта, между 7 и 10 часа.

Къде може да се гласува извън България?

Местата и адресите на изборните секции в чужбина може да видите с кликване върху виолетовия знак на тази карта.

Ако сте на мобилно устройство, след кликване на знака, изберете името на секцията в долната част на екрана, за да видите допълнителната информация.

Кой има право да гласува?

 • Не се изисква предварителна регистрация или да имате предварително подадено заявление!

Могат да гласуват всички български граждани

 • живеещи или временно пребиваващи в чужбина (туристи, роднини, приятели и посетители от съседни държави или България)
 • навършили 18 години
 • които представят един валиден български документ за самоличност, като:
  • паспорт
  • лична карта
  • военна книжка

Може да се гласува и с документ с изтекла валидност, ако

 • Валидността е изтекла на или след 13.03.2020 г.
 • Валидността е изтекла преди 13.03.2020 г., може да гласувате само с удостоверение (по чл.263, ал.2 на Изборния кодекс), издадено предварително от българско посолство или консулско представителство за подадено заявление за издаване на нов документ за самоличност

Как да гласувате в секция с хартиена бюлетина

Може да се запознаете с бюлетината за гласуване в чужбина тук.

Отново съществува квадратче „не подкрепям никого“ (последното).

В чужбина няма възможност да се гласува с преференции, за разлика от България. Това е така, защото (все още) не съществува изборен район чужбина, в който да се кандидатират кандидати, избирани от гласуващите в чужбина.

Как да гласувате в секция с машина

Видео, обясняващо гласуването на машина, може да изгледате тук. Имайте предвид, че видеото е правено за страната и показва гласуване и с преференция, което извън страната не е възможно.

Може да се упражнявате да „гласувате“ на симулатора за машинно гласуване тук.

Условия за гласуване при ковид 19

 • Носете по правилен начин лична предпазна маска
 • Спазвайте дистанция от минимум 1.5 метра
 • Дезинфекцирайте си ръцете преди и в изборното помещение и не си пипайте лицето след това
 • Спазвайте указанията за движение и поведение, давани от членовете и помощниците на секционните избирателни комисии.

Нужда от декларация, ако не фигурирате в изборния списък

 • Ако не фигурирате в списъка за гласуване на секцията, в която възнамерявате да гласувате (проверка тук), ще трябва в изборния ден да представите един брой декларация – приложение 22.
 • Препоръчително е да свалите от тук, отпечатате, попълните предварително и донесете тази декларация със себе си в изборния ден. Така ще си спестите време и неудобство за попълване на място.
 • В графата „адрес на пребиваване в съответната държава“ може да пишете адреса на самата секция.
  Не сте задължени да декларирате адреса си по местоживеене в чужбина. Според чл. 96 от Закона за гражданската регистрация е достатъчно като настоящ адрес да декларирате само държавата, в която живеете.

Желаем успешен изборен ден!

Екипът на Мрежата на изборните доброволци по света

Изборите в чужбина през 2021 г. са по-евтини от тези в България. Благодарение на българските изборни доброволци.

В публичното пространство и в политическия дебат в България често се твърди, че изборите в чужбина са скъпоструващо упражнение. Тяхната „висока“ цена съответно е един от аргументите против създаване на възможности за пълноценно упражняване на изборните права, гарантирани от Конституцията, например, чрез откриване на достатъчен брой изборни секции, с които да се обхванат местните български общности по света.

Две запитвания до Министерство на външните работи по Закона за достъп до обществена информация (на Временните обществени съвети на българите по света тук и на Мрежата на български изборни доброволци в чужбина тук) бяха обобщени и допълнени с данни на Централната избирателна комисия и МВнР (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).

Данните се отнасят за парламентарните избори на 5 октомври 2014 година и на 4 април 2021 година. На тях се образуват съответно 428 и 464 изборни секции извън страната, от които съответно 329 и 346 извън сградите на българските посолства и консулства (ДКП).

Данните ни дават възможност да направим анализ и оценка на разходите за организиране и провеждане на парламентарни избори в и извън България, както и да оценим приноса на българските изборни доброволци за намаляване на разходите извън страната.

Разходи на гласоподавател извън страната на изборите на 4 април 2021г. с 25% по-малки от тези в България

Средните разходи на един гласоподавател са обективен критерий за сравнение, къде изборите са по-скъпи – в България или извън страната.

На изборите на 5 октомври 2014 разходите на гласоподавател в България и извън страната са приблизително еднакви (9 лева спрямо 9.50 лева).

На изборите на 4 април 2021 г. разходите на гласоподавател извън страната са с 25% по-малки от тези извън страната (15.06 лева спрямо 19.97 лева).

Една от причините за тези разлики е фактът, че в чужбина не е нужна денонощна охрана на изборните помещения и материали в СИК, както и охрана на транспорта на изборните материали към СИК и от СИК към РИК. Друга причина е, че в една секция в чужбина гласуват средно повече избиратели, отколкото в една секция в страната.

Структура на разходите извън страната

В детайлната разбивка на разходите прави впечатление високата сума за преносими компютри за изборите на 4 април 2021г. – почти 330 000 лева. Вероятно изборите са послужили на МВнР като повод за снабдяване на посолствата и консулствата с нови лаптопи. Можем да очакваме това разходно перо да е значително по-ниско в разходите за изборите на 11 юли 2021г.

В анализа на структурата на разходите, с цел постигане на сравнимост на разходите за двата избора, проведени извън страната, за които разполагаме с данни, ще изключим еднократните разходи за набавяне на дълготрайно институционално оборудване (преносими компютри), както и извънредните разходи, свързани с пандемията от ковид 19 (материали за защита, наем на допълнителен персонал, добавка от 50% към заплащането на членовете на СИК).

На долните диаграми се виждат основните разходни пера, подредени по техния размер:

Най-големият разход е за командировани служители от България

Разходите за командироване на служители имат най-голям дял от общите разходи – 56% на изборите на 05.10.2014 и 33% на изборите на 04.04.2021 г. Същевременно, на изборите през април 2021 са командировани 2.4 пъти по-малко служители в сравнение с тези от октомври 2014 (160 спрямо 388).

Средният разход за командироване на 1 служител на МВнР е сравнително висок – 2000 лева на изборите на 05.10.2014 и 4542 лева за изборите на 04.04.2021г.

За сравнение: средните разходи за създаване на една изборна секция извън страната, без разходите за командировки, са били съответно 1416 лева на 05.10.2014 и 2777 лева 04.04.2021г. (без извънредни разходи във връзка с ковид 19).

С други думи, командироването на служител от ДКП или от България за член на СИК извън страната струва повече от всички останали разходи за създаването на една секция извън страната.

Препоръки към институциите, отговорни за организиране и провеждане на изборите извън страната (ЦИК, МВнР и ДКП)

 1. Назначаването на изборен доброволец за представител на министъра на Външните работи в СИК извън страната да става все по-масова практика. Това се оказва мярката, която най-ефективно довежда до спестяване на разходите за изборите в чужбина. Тази мярка беше предложена от Временните обществени съвети на българите по света още преди години. За съжаление, не здравият управленски разум, а пандемията от ковид 19 принуди българските институции да я приложат. Трудът на този изборен доброволец е логично да бъде по-високо заплатен.
 2. Да бъде преустановена практиката, служителите на посолствата и консулствата да упражняват натиск над изборните доброволци непременно да търсят и намират безплатни или възможно най-евтини помещения, особено в страните, в които местните власти не предоставят безплатно такива помещения. Вижда се, че наемите за зали представляват една малка част от общите разходи.
 3. Да бъде преустановена практиката, съставите на СИК извън страната да имат минимум членове. Разходите за заплати на членове на СИК също представляват една малка част от общите разходи. Разширяването на съставите с по още 2 члена на СИК – където това е нужно – ще доведе до по-поносимо физическо и психическо натоварване и до дълготраен ангажимента на изборните доброволци, без това да води до чувствително увеличаване на общите разходи за провеждане на избори.
 4. МВнР и ДКП трябва да започнат да използват професионални куриерски услуги за транспортиране на изборните материали до СИК извън страната и за тяхното връщане обратно до ДКП, вместо да плащат на изборните доброволци да извършват тази работа. Тук не става въпрос толкова за пестене на средства, а за респект към гражданските човешки ресурси чрез неангажиране на българските изборни доброволци с несвойствена, излишна и времеемка работа, която се отразява изключително негативно на тяхната дългосрочна доброволческа мотивация.

Заключение

За да може СИК, съставен изцяло от изборни доброволци, без нито един представител на българска институция, да върши качествена работа, е необходима трайна промяна на отношението към тях от страна на институциите, отговорни за организиране и провеждане на изборите извън страната, в посока партньорско сътрудничество. Това ще гарантира техния дългогодишен, а не еднократен граждански ангажимент. Натрупаният и многократно използван доброволчески опит е от полза за качеството на изборния процес.

Мрежата на българските изборни доброволци по света показала с дейността от 2014 година насам, че е възможно създаването на постоянна изборна администрация в чужбина, съставена изцяло от изборни доброволци.

Този подход на работа между институции и граждани води до ниски разходи за организиране и провеждане на изборите в чужбина.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ОФИЦИАЛНИ ДАННИ

Данни за разходите за избори в чужбина, получени по ЗДОИ

Категория разходиИзбори на 05.10.2014Избори на 04.04.2021
1. Командировки775’954726’751
2. Наеми на зали146’988260’457
3. Материално-техн. обезпечаване249’4751’057’061
в т.ч.: техническо оборудване59’89514’662
      преносими компютри0328’995
      мултифункционални устройства094’076
      оформяне на помещения и урни19’739138’488
      спомагателни материали77’920203’585
      мобилен интернет и телефони91’92173’005
      материали за защита от ковид 19 (маски, дезинфектанти, защитни прегради и т.н.)0159’106
      наемане на допълнителен персонал извън състава на СИК за осигуряване на спазването на мерките срещу ковид 19 в изб. ден045’144
4. Изпращане на изборните книжа10’61392’696
5. Заплащане членовете на СИК130’135497’851
6. Други68’84879’754
      вода, закуски за членовете на СИК68’84879’754
Общо реални разходи извън страната1’382’0132’714’570
Общо реални разходи извън страната без еднократни * или извънредни разходи **1’382’0132’015’375

* еднократни разходи: за закупуване на институционално оборудване (преносими компютри)

** извънредни разходи: във връзка с ковид-19 (защита, наемане на допълнителен персонал и 50% добавка към заплащането за члена на СИК)

Допълнителни официални данни (източниците са дадени в линк)

Избори на 05.10.2014Избори на 04.04.2021
Общи разходи за изборите (лева)31’600’00065’700’000
Разходи за изборите в България30’217’98762’985’430
Общо гласували3’500’5853’334’283
в т. ч. гласували извън страната144’959180’243
          гласували в България3’355’6263’154’040
Брой избирателни секции извън страната428464
Брой секции извън страната извън ДКП329346
Брой командировани от ЦУ на МВнР 388160

Резултати от анализа на данните

Избори на 05.10.2014Избори на 04.04.2021
Разходи на избирател извън страната (лева)9.5315.06
Разходи на избирател в България (лева)9.0119.97
Разходи на 1 командирован от МВнР (лева)20004542
Среден наем на помещение за секция извън ДКП447753
Средни разходи за 1 секция извън страната (без еднократни или извънредни разходи) (лева)32294343
Средни разходи за 1 секция извън страната (без еднократни или извънредни разходи и без разходи за командировки) (лева) 14162777

Парламентарни избори в чужбина на 4 април 2021: къде и как да гласувате

В неделя, 4 април 2021г. ще се проведат парламентарни избори.

От кога до кога може да се гласува

Секциите са отворени от 07:00 до 20:00 часа местно време.

Очаква се рекордна изборна активност! Препоръчително е да отидете в секцията сутринта, между 7 и 10 часа.

Къде може да се гласува извън България?

Местата и адресите на изборните секции в чужбина може да видите с кликване върху виолетовия знак на тази карта.

Ако сте на мобилно устройство, след кликване на знака, изберете името на секцията в долната част на екрана, за да видите допълнителната информация.

Кой има право да гласува?

 • Не се изисква предварителна регистрация или да имате предварително подадено заявление!

Могат да гласуват всички български граждани

 • живеещи или временно пребиваващи в чужбина (туристи, роднини, приятели и посетители от съседни държави или България)
 • навършили 18 години
 • които представят един валиден български документ за самоличност, като:
  • паспорт
  • лична карта
  • военна книжка

Може да се гласува и с документ с изтекла валидност, ако

 • Валидността е изтекла на или след 13.03.2020 г.
 • Валидността е изтекла преди 13.03.2020 г., може да гласувате само с удостоверение (по чл.263, ал.2 на Изборния кодекс), издадено предварително от българско посолство или консулско представителство за подадено заявление за издаване на нов документ за самоличност

Как изглежда бюлетината за гласуване в чужбина?

Може да се запознаете с бюлетината за гласуване в чужбина тук.

Отново съществува квадратче „не подкрепям никого“ (последното).

В чужбина няма възможност да се гласува с преференции, за разлика от България. Това е така, защото (все още) не съществува изборен район чужбина, в който да се кандидатират кандидати, избирани от гласуващите в чужбина.

Условия за гласуване при ковид 19

 • Носете по правилен начин лична предпазна маска
 • Спазвайте дистанция от минимум 1.5 метра
 • Дезинфекцирайте си ръцете преди и в изборното помещение и не си пипайте лицето след това
 • Спазвайте указанията за движение и поведение, давани от членовете и помощниците на секционните избирателни комисии.

Нужда от декларация, ако не фигурирате в изборния списък

 • Ако не фигурирате в списъка за гласуване на секцията, в която възнамерявате да гласувате (проверка тук), ще трябва в изборния ден да представите един брой декларация – приложение 22.
 • Препоръчително е да свалите от тук, отпечатате, попълните предварително и донесете тази декларация със себе си в изборния ден. Така ще си спестите време и неудобство за попълване на място.
 • В графата „адрес на пребиваване в съответната държава“ може да пишете адреса на самата секция.
  Не сте задължени да декларирате адреса си по местоживеене в чужбина. Според чл. 96 от Закона за гражданската регистрация е достатъчно като настоящ адрес да декларирате само държавата, в която живеете.

Желаем успешен изборен ден!

Екипът на Мрежата на изборните доброволци по света

Как да бъдете наблюдател в секция в чужбина на изборите на 4 април 2021 година

Последна актуализация на статията на 29 март 2021г.

Всеки български гражданин може да бъде в ролята на наблюдател на избори 2021.

Как може да станете наблюдател в секция в чужбина?

Тук ще опишем процедурата, която важи за Сдружение „Институт за развитие на публичната среда“ (ИРПС). По наша информация, от всички организации, които имат право да предлагат наблюдатели в СИК в и извън страната (пълен списък тук), ИРПС е единствената (под номер 11), която регистрира и работи с наблюдатели в секциите извън България.

Регистрация за наблюдател

Попълват се и се подписват три декларации

 1. Декларация приложение 31 (изтегляне от сайта на ЦИК тук), с което декларират, че желаят да бъдат регистрирани като независими наблюдатели
 2. Декларация за независимия наблюдател на ИРПС (изтегляне от тук)
 3. Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни от ИРПС (изтегляне от тук)

ВНИМАНИЕ: Декларация приложение 31 трябва да бъде подписана с електронен подпис, за да бъде валидна.

Електронен подпис може да си извадите дистанционно, само чрез смартфон и валидна лична карта, от

Останалите две декларации могат да бъдат отпечатани, попълнени, подписани ръчно и сканирани.

Трите декларации се изпращат по мейл iva@iped.bg на Ива Лазарова от ИРПС.

Срок за изпращане на декларациите: 26 март 2021г. 29 март, включително цялата нощ на 29 срещу 30 март

Подготовка за изборния ден

 • Ще получите от Ива Лазарова уведомление за вашата успешна регистрация. Отпечатайте удостоверението от ЦИК и го носете със себе си в изборния ден. Списък на вече регистрираните наблюдатели към ИРПС може да видите на сайта на ЦИК тук.
 • Отпечатайте, изрежете и монтирайте на бадж отличителния знак за наблюдател по образец на ЦИК (изтегляне на оригинала от тук). Задължени сте да носите този бадж през целия изборен ден!
 • Запознайте се с кратките указания за наблюдатели на ИРПС (изтегляне от тук). Вътре ще намерите и телефоните за връзка с представители на ИРПС.
 • Ще получите по мейл от ИРПС и по-подробни указания за това, което може да правите като наблюдател в изборния ден, които е добро да прочетете внимателно.
 • Може да получите и онлайн обучение за наблюдател към ИРСП, което ще се проведе на 20 март 2021г., от 10 до 12:30 часа българско време. Ще получите линк и парола за включване по мейл. Обучителното видео ще бъде качено онлайн и ще сложим линк към него и в тази статия.

Изборен ден

В изборния ден отидете с удостоверението за наблюдател, с личен документ и с бадж по образец с надпис „НАБЛЮДАТЕЛ“. Представете се на председателя на секционната избирателна комисия и му предоставете копие от удостоверението за наблюдател. Ако нямате такова, ще трябва да ви запишат на ръка. Спазвайте указанията на председателя на СИК (в рамките на изборния кодекс – сваляне от тук и указанията на ЦИК) и указанията, получени от ИРСП.

Ограничения и възможности за наблюдение в условия на Ковид 19

Възможно е поради Ковид 19 да има ограничения на броя хора, които могат да присъстват в изборното помещение. В такъв случай, при условие, че решението на съда, видеозаснемането да е позволено в изборното помещение, може да монтирате на удобно и разрешено от председателя на СИК място мобилна камера (смартфон), чрез който може да заснемате и излъчвате ставащото в изборното помещение, като следите излъчването извън изборното помещение. Това важи както за времето на гласуване на изборния ден, така и за времето на броене на бюлетините и съставяне на секционните избирателни протоколи и списъци. Погрижете се предварително за статив, зарядно устройство, батерии и кабели за зареждане!

Права на наблюдателите

Наблюдателите имат право да присъстват на заседанията на избирателните комисии, при получаването на изборните книжа и материали и подготовката на помещенията за гласуване, в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден, по време на гласуването, при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което им се осигурява пряка видимост; при предаване на бюлетините, останалите книжа и материали на комисиите по чл. 287, ал. 7 от ИК; и на всички останали етапи от изборния процес.

Наблюдателите имат право да получат срещу подпис копие от протокола за избора с резултатите от гласуването в избирателната секция.

Наблюдателите имат право да подават жалби и сигнали за нарушения на изборния процес;

В една избирателна секция може да присъстват най-много двама наблюдатели от една и съща организация, като в изборното помещение може да присъства само един от тях. Наблюдателите не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Специална роля на наблюдателя

В случай на нужда, изборните доброволци, които са се регистрирали като наблюдатели, могат неофициално да помагат на СИК при работата с избирателите, особено, ако в секцията в чужбина има извънредно много избиратели.

Успешен изборен ден като наблюдател!

Актуално състояние на организацията на СИК извън страната за изборите на 4 април 2021г. (извън посолства и консулства)

Избирателни секции извън страната – заповеди за образуване на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства – тук.

Мрежата на българските изборни доброволци по света отправи към МВнР предложение за партньорско сътрудничество с дипломатическите и консулски представителства (ДКП). В резултат ДКП започнаха да публикуват на своите сайтове информация за предложените местоположения на секциите и – надяваме се скоро – и за наличните предложения за кандидат-членове на СИК извън страната.

ДържаваНаселено място
(сайт на ДКП)
ДКП *Информация
избори 2021
Допълнителна
информация
избори 2021
Актуално състояние
на организацията
на СИК извън страната
АвстралияКанбераПтук адреси: пълен списък
кандидати СИК: липсват
АвстрияВиенаПтуктукадреси: пълен списък
кандидати СИК: липсват
БелгияБрюкселПтук адреси: пълен списък
кандидати СИК: има нужди от допълнителни кандидатури
БразилияБразилияПтук адреси: липсват
кандидати СИК: липсват
ВеликобританияЛондонПтуктукадреси: частичен списък
кандидати СИК: липсват
Германия ФРБерлинПтук адреси: частичен списък
кандидати СИК: липсват
Германия ФРМюнхенГКтук адреси: частичен списък
кандидати СИК: липсват
Германия ФРФранкфуртГКтук адреси: частичен списък
кандидати СИК: липсват
ГърцияАтинаПтук адреси: липсват
кандидати СИК: липсват
ГърцияСолунПтук адреси: липсват
кандидати СИК: липсват
ДанияКопенхагенПтук адреси: липсват
кандидати СИК: липсват
ИндонезияДжакартаПняма
сайт
тукадреси: липсват
кандидати СИК: липсват
ИрландияДъблинПтук адреси: частичен списък
кандидати СИК: липсват
ИспанияБарселонаГКтук адреси: липсват
кандидати СИК: липсват
ИспанияВаленсияГКтук адреси: липсват
кандидати СИК: липсват
ИспанияМадридПтук адреси: липсват
кандидати СИК: липсват
ИталияМиланоГКтук адреси: липсват
кандидати СИК: липсват
ИталияРимПтуктукадреси: липсват
кандидати СИК: липсват
КанадаОтаваПтук адреси: пълен списък
кандидати СИК: липсват
КанадаТоронтоГКтук адреси: пълен списък
кандидати СИК: липсват
КипърНикозияПтук адреси: частичен списък
кандидати СИК: липсват
НидерландияХагаПтук адреси: липсват
кандидати СИК: липсват
НорвегияОслоПтук адреси: липсват
кандидати СИК: липсват
ПолшаВаршаваПтук адреси: липсват
кандидати СИК: липсват
ПортугалияЛисабонПтук чакат се места с 60 заявления
С. МакедонияБитоляГКтук няма разрешение за
секции извън ДКП
С. МакедонияСкопиеПтук няма разрешение за
секции извън ДКП
Р. Ю. АфрикаПреторияПтук адреси: липсват
кандидати СИК: липсват
САЩВашингтонПтук адреси: частичен списък
кандидати СИК: липсват
САЩЛос АнджелисГКтук адреси: частичен списък
кандидати СИК: липсват
САЩНю ЙоркГКтук адреси: липсват
кандидати СИК: липсват
САЩНю ЙоркППтук адреси: липсват
кандидати СИК: липсват
САЩЧикагоГКтук адреси: частичен списък
кандидати СИК: липсват
ТурцияАнкараПтук адреси: частичен списък
кандидати СИК: липсват
ТурцияБурсаККтук адреси: частичен списък
кандидати СИК: липсват
ФинландияХелзинкиПтук адреси: липсват
кандидати СИК: липсват
ФранцияПарижПтук тукадреси: липсват
кандидати СИК: частичен списък
ФранцияСтрасбургППтук адреси: липсват
кандидати СИК: липсват
ШвейцарияБернПтук адреси: частичен списък
(неактуален)
кандидати СИК: липсват
ШвейцарияЖеневаПтук адреси: частичен списък
(неактуален)
кандидати СИК: липсват
ШвецияСтокхолмПтук адреси: частичен списък
кандидати СИК: липсват

ГК – Генерално консулство
К – Консулство
КК – Консулска канцелария
П – Посолство
ПП – Постоянно представителство

На тази карта може да следите актуалното състояние по държави и секции (разработва се).

Информационно табло за парламентарни избори в чужбина на 4 април 2021г.

За последно актуализирано на 17.03.2021

Информацията е адресирана до всички изборни доброволци, местни координатори на изборни инициативи и членове на СИК извън страната

ЗА МЕСТНИ КООРДИНАТОРИ И ЧЛЕНОВЕ НА СИК

Важни срокове: На горната диаграма (оригинал тук)

Документи ЦИК

 • Условия и ред за образуване на избирателните секции и за назначаване съставите на СИК извън страната (1992/05.02.2021) тук
 • Условията, ред и организация за гласуване в избирателните секции извън страната (1993/05.02.2021) тук
 • Възнаграждения на членовете на СИК (1991/05.02.2021) тук
 • Здравен протокол (тук)
 • Заповеди за обявяване на секциите (тук)
 • Решения за съставите на СИК извън страната (чакат се на 29 март)
 • Списък с адресите на секциите извън страната (чака се)
 • Методически указания (чакат се около 20 март)
 • Изборен кодекс (тук)

ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

Как да си направим изборна секция. Упътване за изборни доброволци по света (избори на 4 април 2021г.)

Автор: Мрежа на български изборни доброволци по света, https://www.facebook.com/Bgizborivchuzhina

1. Какво означава да си „изборен доброволец“?

 • Организацията на изборите е задължение на държавата. Отговорността за изборния процес в чужбина се носи пряко от посолството или консулството в съответната държава.
 • Изборите в чужбина няма как да се случат без изборни доброволци. Доброволците са основната движеща сила. Те проявяват инициатива и вършат 80%-90% от подготвителната работа на място.
 • Доброволците не са служители на системата на Министерство на външните работи. Вършат всичко на добра воля като активни български граждани, преди или без въобще да бъдат назначени като членове на секционната избирателна комисия или да имат друга формална роля.
 • Най-добрият начин на съвместна работа между изборните доброволци и представителите на посолството или консулството е партньорството. Доброволците не са задължени да изпълняват заповеди от страна на служителите на посолството/консулството и в случай на странно поведение от тяхна страна могат да изискват от тях писмена комуникация. Понякога е необходим и съвет от опитен доброволец.
 • Законова рамка за работата на доброволците дават текстове от Изборния кодекс в чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2), по отношение на
  • намирането на подходящи помещения за изборни секции
  • информиране на сънародниците по места за събиране на необходимите 60 заявления на секция
  • предложения за попълване съставите на секционните избирателни комисии
  • подготовка и провеждане на изборния ден на 4 април 2021г. заедно с представителите на Посолството, консулството и други командировани представители на официалните български институции.

Законовите текстове са дадени в края на материала.

2. Условия за отваряне на секция

Има 4 условия за отваряне на изборна секция:

 1. Събиране на 60 заявления
 2. Намиране и предлагане на подходящо помещение за провеждане на изборите
 3. Даване на предложения за членове на СИК (секционната избирателна комисия)
 4. Получаване на разрешение за провеждане на избори от страната-домакин. (*)
 5. За страните извън Европейския съюз има и пето условие: ограничение от максимум 35 секции на държава. Това ограничение реално се достига в САЩ, Великобритания и Турция.

(*) За Германия и Канада процесът започва по-рано и протича по различен начин от останалите страни.

3. Подаване на минимум 60 заявления

На тази тема сме посветили отделна статия. Срокът за подаване е 8 март 2021г., 23:59:59 часа местно време.

4. Разрешение от страната-домакин за провеждане на изборите

На страницата на МВнР (https://www.mfa.bg/bg/izbori-2021) се публикуват информация за държавите, от които са получени разрешения за провеждане на изборите. Към 9 февруари 2021г. от страните със значителни български диаспори все още чака разрешение от Великобритания, Германия, Гърция, Италия, Канада, Малта, Франция и Южна Африка.

5. Осигуряване на помещение за провеждане на изборите

Място/Адрес

По възможност изберете удобно/леснодостъпно място с градски транспорт. Близост до жп гара, автобусна спирка или спирка на метро е препоръчителна. За пътуващите с кола е добре да има достатъчно голям паркинг на близо.

Сграда

Хотел (конферентна зала), общинска сграда (клуб, библиотека), (българско) училище, църква, магазин (български), офис на фирма.

Помещението може да бъде както в публична сграда (община, културен център, образователен център, библиотека, църква, училище, спортно хале, промишлено …), така и в частна сграда (клуб, конферентна зала в хотел, магазин, офис на фирма …).

Да има тоалетни за членовете на СИК и за гражданите, идващи да гласуват.

Помещение

В помещението:

 • Ще се съхраняват изборните документи и оборудването на секционната комисия
 • Ще се разположи тъмната стаичка (тъмните стаички) или кабинките за гласуване и ще се провеждат изборите

Помещението трябва да отговаря на следните изисквания (с червено – във връзка с ковид 19):

 • да може да се заключва и ключът да ви бъде предоставен
 • да има площ поне 70-100 кв. м. Колкото по-голямо, толкова по-добре
 • да има прозорци, за да може да се проветрява или климатична система
 • да има 5-6 маси или чина, които ще са необходими за изборните документи на изборната комисия и за урната, както и за кабинката за гласуване
 • да има поне 6-7 стола (за изборната комисия и за избирателя, който ще гласува)
 • да има качествен безжичен интернет. Ако няма – да се провери, кой мобилен оператор осигурява стабилна връзка в помещението и да се осигури мобилен интернет от него
 • да е достъпно за хора с увреждания

Преддверие

Силно препоръчително е да има място, където чакащите да гласуват да могат да попълват декларациите – образец 22 (ако не са подали предварително заявление), да седнат и да бъдат на закрито (ако навън е лошо времето).

Резервация

Направете резервация за следния период:

 • 3 април 2021, събота, 17 – 24 часа (денят преди изборите, за подготовка на изборния ден)
 • 4 април 2021, неделя, 00:00 – 24:00 часа (денят на изборите)
 • 5 април 2021, понеделник, 0 часа – 05:00 часа (резервен часови пояс)

Помещението трябва да се резервира, дори посолството/консулството да не се е свързало още с местните власти. Резервацията може да се направи на собствено име (като частно лице) или на името на местна българска организация (ако има такава). По възможност направете необвързваща резервация, която да може да потвърдите окончателно след 13 март (датата, на която ЦИК излиза с решение за обявяване на местата извън страната и броя секции в тях).

Заплащане на наем

Наемът се поема от посолството или консулството със средства от държавния бюджет. Няма официален лимит. Ако представителят на посолството или консулството твърди нещо друго, поискайте от него да ви го изпрати в писмен вид по мейл.

Във връзка с усложненията около ковид 19 е възможно наемът да е по-висок от обичайното. Не е ваше задължение да търсите най-изгодното помещение. Ако посолството или консулството изрази недоволство, може да им предложите те да водят директно преговори с наемодателя (предоставете им координати на човек за връзка) или те да намерят подходящо помещение на по-изгодна цена.

При всички случаи изпратете вашето предложение за помещение по писмен път (по мейл), като поискате входящ номер. Координатите на вашето посолство и или консулство ще намерите в рубрика Координация с посолството/консулството на настоящия материал.

Може да заплатите предварително, ако така се уговорите с отговорника от посолството/консулството. Парите ще ви бъдат възстановени най-късно в деня на изборите от представител на държавата в секционната избирателна комисия (СИК).

Краен срок за предложение на изборно помещение

Крайният срок за намиране на помещението и за съобщаване на адреса му на посолството или консулството по закон е 9 март 2021. В краен случай може да се направи  и до 12 март на обяд.

6. Набиране на кандидати за участие в състав на СИК

Обяснение за СИК

Изборите се организират и провеждат на място от СИК – Секционна избирателна комисия. СИК обикновено се състои от 5 човека: председател, зам. председател, секретар и двама члена + 2-3 резерви. Резервите на практика не правят нищо, просто дават мобилния си телефон за връзка и имат готовност да се включат в изборния ден, ако някои от титулярите е възпрепятстван да дойде. Практиката показва, че рядко се опира до резервите.

Комисията се назначава от ЦИК, като 4 члена се назначават по предложение на партиите, а един – по предложение на министъра на външните работи. Ако партиите не успеят да предложат свои членове (което в чужбина, особено извън мегаполисите, често се случва), 4-те места се заемат от местни български граждани, предложени на посолството/консулството.

За избори 2021 очакваме ЦИК да назначи поне 7-членни комисии за секциите с най-малък брой избиратели, а за секциите с по-голям брой избиратели, членовете на СИК да бъдат максимално допустимия брой – 9 , съответно поне двама допълнителни члена за всички СИК спрямо досегашни избори, предвид необходимостта от допълнителни дейности, свързани с ковид 19.

Съставът на СИК ще бъде окончателно известен на 29 март 2021.

Не може ли повече членове в СИК? Може ли да се включат и резервите?

По принцип, по изборен кодекс, ако се очакват повече от 700 гласуващи, препоръчително е да има 7-членна, а над 1500 гласуващи даже 9-членна комисия, за да може да се обработват по-бързо документите на гласуващите и да не се образуват големи опашки в пиковите часове на изборния ден.

Ако ЦИК вземе решение да имате 5-членна комисия, остава възможността, при необходимост, резервите да могат да се включват неофициално, със съгласието на титулярите на СИК, и да помагат, но без да подписват документи или участват във взимане на решения.

Изисквания към членовете на СИК от местните български граждани

 • Да са сериозни и ангажирани хора.
 • Може да нямат никакъв предварителен опит. Ще получат Методически указания.
 • Задължително трябва да бъдат български граждани! Може да са с двойно гражданство.
 • Да не са в роднински и съпружески връзки или фактическо съжителство помежду си.
 • Да носят български документ за самоличност! За тези избори, по изключение, личният документ може и да е с изтекъл срок на валидност.

Необходими данни за членовете на СИК

Следните данни се събират от местния изборен координатор и се пращат по мейл до посолството /консулството):

 • В коя секция иска да участва (държава и населено място)
 • На коя длъжност иска да бъде: председател/секретар/член/резервен член *
 • Трите имена
 • ЕГН
 • Образование
 • Специалност
 • Има ли предходен опит в избори: да/не
 • Мобилен телефон (с пълния код на избиране)
 • Е-mail

* Председателят и секретарят поемат най-голяма отговорност и стоят до най-късно

Може да използвате този файл, за да опишете данните на кандидатите за участници в СИК и да ги изпратите на ДКП.

Финансово възнаграждение в СИК

Финансовото възнаграждение на участниците в СИК в чужбина се определя от това решение на ЦИК в зависи от заеманата длъжност в СИК и изпълнените дейности:

ДлъжностВъзнаграждение за дейност 1 ( в лв.)Възнаграждение за дейност 2 (в лв.)Възнаграждение за дейност 3 (в лв.)Общо дейности 1+2+3 (в лв.)
Председател105/157.50+15/+22.50+30/+45150/225
Заместник-председател95/142.50  +15/+22.50+30/+45140/210
Секретар95/142.50+15/+22.50+30/+45140/210
Член80/120+15/+22.50+30/+45125/187.5
 • Дейност 1. Произвеждане на изборите в изборния ден 4 април 2021
 • Дейност 2. Получаването на бюлетините и другите изборни книжа и материали, както и за подреждане на помещението за гласуване
 • Дейност 3. Времето до получаване на потвърждение от ЦИК след изпращане на протоколите

Цифрите в червено са с включено допълнително възнаграждение +50% заради работа в условия на пандемия.

Заплащането става обикновено в началото или края на изборния ден. Възнаграждението не е основният мотиватор за работата. Разчита се и на доброволния граждански принос.

Формиране на екипа

Добре е кандидатите за членове на СИК да влязат предварително във връзка един с друг и да си имат координатите (мобилните телефони).

7. Координация с посолството/консулството

Отговорност на посолството/консулството

 • Да се свърже с местните власти и да ги информира за провеждането на български избори
 • Да поеме разходите за наем на помещението, както и всички други разходи, свързани изборите
 • Да достави навреме в деня преди изборите бюлетини и други изборни материали
 • Да върне изборните документи в посолството/консулството след приключване на изборния ден

Контакт с отговорното лице в посолството/консулството

Свържете се с отговорния за изборите във отговорното за вашето място посолство/консулство. Координатите на посолството/консулството може да вземете от сайта на Външно министерство (www.mfa.bg)

Запишете си следните негови данни задължително/препоръчително

 • Имена
 • Телефон (мобилен)
 • Длъжност
 • Мейл

Предайте му събраната информация в писмен вид (по мейл), от името на „Организационен комитет/Инициатива за изборна секция в [посочете адреса на секцията]“, като поискате входящ номер.

Срокове за предаване на информацията на посолството/консулството

За помещението:
 • По закон до 9 март (вторник вечерта, БЪЛГАРСКО ВРЕМЕ): по закон и особено за тези, които очакват разногласия от страна на посолството/консулството за желанието на българската диаспора за адреса на секцията.
 • В краен случай най-късно на 12 март (четвъртък на обяд): при необходимост

За състава на СИК: до 15 март (понеделник), до обяд МЕСТНО ВРЕМЕ

8. Оборудване на помещението за изборния ден

Кабинки за гласуване и урна

Намирането на урни и кабинки за гласуване може да се прави до няколко дни преди изборите. Изключително практични са кабинки за гласуване от преносим тип като тези на снимката:

Маркировка заради ковид 19

Необходимо е изборното помещение да бъде маркирано с указателна наземна маркировка така, че да бъде указана необходимата дистанция от 1.5 метра между чакащите да упражнят правото си на глас.

Разположение на масите за членовете на СИК

За да бъде спазена дистанцията от 1.5 метра между членовете на СИК, е необходимо те да седят по един на маса със стандартни размери. Ако има 4 седнали членове на СИК, са необходими 4 маси. Отделно са необходими и 2 маси за избирателите, ако има 2 кабинки за гласуване.

Няма нужда от принтер и копирна машина. Ползвайте мобилна апликация вместо скенер.

Изборният опит показва, че когато няма проблем с доставянето на изборните книжа, няма никаква нужда от скенер, принтер и копирна машина в СИК за изборния ден. Въпреки, че посолствата и консулствата настояват за тяхното осигуряване от изборните доброволци.

 • Достатъчно е СИК се погрижи да принтира достатъчно екземпляри от декларация Приложение 22, която трябва да попълни всеки български граждани, който не е подал заявление за гласуване в съответната изборна секция.
 • Всички останали изборни документи (изборни списъци, бюлетини и протоколи) не се принтират и не се размножават.
 • При необходимост, решения на СИК може да се напишат на ръка, подпишат от членовете и „сканират“ чрез мобилен телефон.
 • Копие от изборния протокол за застъпници и наблюдатели може да се предостави и в електронен вид.

За „скенер“ може да се ползва смартфон със съответна апликация

Апликацията превръща снимки във файл с pdf-формат. Този файл може след това да се изпрати по мейл (ако е малък по размер) или да се качи на облачно пространство (ако е твърде голям по размер) и оттам да се сподели с линк на служебния мейл на СИК. Създадените с тази апликация pdf-файлове са с добра резолюция и достатъчно добро качество.

9. Методическа подготовка за изборния ден

Важно е членовете на СИК извън страната да се запознаят с документа „Методически указания за СИК извън страната“ на ЦИК.

Мрежата на изборните доброволци ще изготви допълнително практически разяснения към „Методическите указания“ на ЦИК.

10. А какво значи да съм наблюдател? И как мога да стана такъв?

Един от начините да присъствате в изборното помещение по време на целия изборен ден, включително броенето на бюлетините и съставянето на изборните протоколи, е да бъдете наблюдател. Това ви дава възможност и да помагате на своите колеги-доброволци, които са назначени в СИК, при условие, че има много работа, а ЦИК не е увеличила състава на СИК.

Имайте предвид, че работата на наблюдателите е без възнаграждение.

Как да се регистрирам за наблюдател?

За да бъдете наблюдател, трябва да се свържете с регистрирана от ЦИК НПО, която да вземе вашите данни и да ви предложи за неин наблюдател в ЦИК. ЦИК публикува онлайн-списък на одобрените наблюдатели и издава хартиено решение, електронно копие от което получавате от НПО-то.

Регистрирани НПО, към които може да се запишете за наблюдател

С принтирано решение и с личен български документ се легитимирате в СИК. И носите бадж с надпис НАБЛЮДАТЕЛ.

Права на наблюдателите

Наблюдателите имат право да присъстват на заседанията на избирателните комисии, при получаването на изборните книжа и материали и подготовката на помещенията за гласуване, в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден, по време на гласуването, при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което им се осигурява пряка видимост; при предаване на бюлетините, останалите книжа и материали на комисиите по чл. 287, ал. 7 от ИК; и на всички останали етапи от изборния процес.

Наблюдателите имат право да получат срещу подпис копие от протокола за избора с резултатите от гласуването в избирателната секция.

Наблюдателите имат право да подават жалби и сигнали за нарушения на изборния процес;

В една избирателна секция може да присъстват най-много двама наблюдатели от една и съща организация, като в изборното помещение може да присъства само един от тях. Наблюдателите не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Специална роля на наблюдателя

В случай на нужда, изборните доброволци, които са се регистрирали като наблюдатели, могат неофициално да помагат на СИК при работата с избирателите, особено, ако в секцията в чужбина има извънредно много избиратели.

11. Извадки от Изборния кодекс, дефиниращи партньорската работа между изборните доброволци и посолството/консулството

Чл. 13 (3) Организациите на българските граждани в съответното място може да правят предложение за местоположението на избирателните секции извън страната до ръководителите на дипломатическите и консулските представителства. Предложението се прави не по-късно от 25 дни преди изборния ден и се публикува незабавно на интернет страницата на съответните дипломатически и консулски представителства.

Чл. 22 (2) Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България отправят покана за съдействие към организации на българските граждани извън страната. Организациите може да подпомагат дейността по подготовката и организацията на изборите извън страната, осигуряват контакти с местната администрация, подходяща зала за произвеждане на изборите, избирателни кутии, кабини за гласуване, скенер, мобилен интернет и друга техника.

Чл. 103. (1) Централната избирателна комисия назначава във всяка секционна избирателна комисия по един член, предложен от министъра на външните работи или от оправомощен от него заместник-министър.

(2) Министърът на външните работи или оправомощеният от него заместник-министър може да прави предложението по ал. 1 въз основа на предложения от организации на български граждани в съответната страна.

Чл. 104. (1) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Когато партия или коалиция по чл. 102, ал. 6 или 7 не е направила предложение, Централната избирателна

комисия не по-късно от 7 дни преди изборния ден назначава за членове на секционните избирателни комисии лица, предложени от ръководителите на съответните дипломатически или консулски представителства или от министъра на външните работи или оправомощен от него заместник-министър.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Ръководителите на съответните дипломатически или консулски представителства или министърът на външните работи или оправомощеният от него заместник-министър може да правят предложенията въз основа на предложения от организации на български граждани в съответната страна. Предложенията от организациите на българските граждани се публикуват незабавно на интернет страницата на съответните дипломатически и консулски представителства.

Заявление за изборни секции в чужбина: по-малко чакане и мярка срещу ковид 19 в изборния ден

LogoGlasuvaneAbroad

Българските граждани, живеещи или временно пребиваващи в чужбина в деня на парламентарните избори (4 април 2021), имат нужда от избирателна секция в тяхна близост, в която – ако пожелаят – да могат да гласуват.

Отново ще е необходимо подаването на заявления, за да бъдат открити изборни секции. Условието е за всяко отделно място да бъдат събрани най-малко 60 заявления в срок до 9 март 2021г., 23:59:59 часа българско време. (*)

Единствено в сградите на посолствата, генералните консулства и постоянните дипломатически мисии на България секциите ще се откриват автоматично, без необходимост от подаване на заявления. Важно е обаче сънародниците, които искат да гласуват там, също да подават заявления. По-долу е обяснено, защо.

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА И ПОЛЗИТЕ ОТ ЗАЯВЛЕНИЕТО?

 • Заявлението не обвързва със задължение да се гласува. То служи предимно за отваряне на изборна секция.
 • Заявлението е израз на солидарна подкрепа. То дава шанс на сънародниците ни, живеещи в чужбина, които имат желание в деня на изборите, да могат да упражнят правото си на глас в удобно за тях място
 • Когато подадете заявление, името ви влиза в т.нар. основен изборен списък на съответната секция. В деня на гласуването не е необходимо да се записват на ръка данните на избирателите, подали предварително заявление. Чака се по-малко и гласуването става по-бързо. В условията на ковид 19 е изключително важно, колкото се може повече гласуващи да са подали заявление, за да се намали до минимум престоя пред и в изборното помещение, а с това и риска от заразяване с вируса.
 • Подаденото заявление не обвързва да се гласува в мястото, което е посочено в него. Може да гласувате в която и да е друга секция в която и да е страна в чужбина, като на място или предварително се попълни декларация – Приложение №22 (изтегляне – от тук).
 • Ако сте подали заявление за гласуване в чужбина, но ви се наложи да се върнете в България в деня на изборите, може да гласувате, но само в секцията по вашия постоянен  адрес (този на личната ви карта). Необходимо е да попълните на място декларация – Приложение № 17, че не сте гласували и няма да гласувате другаде (изтегляне – от тук). Ако комисията ви каже, че ви няма в изборния списък и че сте в „списъка на заличените лица“, отговорете спокойно, че срещу името ви в изборния списък ТРЯБВА да има написан индекс „МВнР“ и че те са задължени да ви допуснат до гласуване без нужда от други формалности, освен горепосочената декларация, съгласно точка 3 от горната декларация (по чл. 38, ал. 2, т. 6 от ИК).

КАК БЪРЗО И БЕЗПРОБЛЕМНО ДА ПОДАДЕТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ?

На сайта на Централна избирателна комисия (тук) може да подадете, в рамките на 5 минути, заявление по електронен път за откриване на допълнителна изборна секция в удобно място за вас или вашите приятели и познати.

Заявлението се попълва задължително на кирилица, за да е валидно. Нямате кирилица на компютъра? Може да ползвате кирилицата от виртуалната клавиатура, която се активира с бутона вдясно за всяко текстово поле на формуляра.

Секция „Лични данни
Детайлно се попълват само трите имена, ЕГН и номер на документа.

Секция „Дата на издаване на документа за самоличност * “
За пръв път може да се подава заявление и да се гласува с документ за самоличност с изтекла валидност! (съгласно § 2 от законов текст – тук). Ако попълвате заявлението на компютър или лаптоп, не е нужно да търсите датата на издаване на документа в календара, а може да я напишете директно с числа и точки между тях. Ако попълвате заявлението на мобилен телефон или таблет, ще трябва да търсите датата в календара.

Секция „Постоянен адрес по лична карта *“
Не е нужно да се попълват община и област. Напишете адреса, като започнете от името на населеното място.

Внимание! Въведете данните за постоянния адрес точно както е написан в личната ви карта (със запетайки, точки, тирета и празни места). Това е най-чувствителният текст за въвеждане, за да бъде заявлението ви успешно прието от системата. В противен случай ви излиза съобщение за грешка „Адресът не съвпада с данните от Национална база данни „Население“;„

Секция „Информация за контакт
Полетата не са задължителни. Може да ги оставите празни.

Секция „Място за гласуване
Ако името на удобното за вас желаното място все още не фигурира в падащия списък, може да го добавите ръчно:

Пощенският код НЕ е задължителен за въвеждане, за да бъде прието заявлението ви! Ако държите, пишете някакъв пощенски код, който е близо до желаното от вас място за гласуване. Абсолютната точност не е от значение.

СИСТЕМАТА ПО НЕОБЯСНИМИ ПРИЧИНИ НЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЕТО ВИ ?

Препоръчваме ви следните тактики:

 • Изчистете кеша на браузера
 • Ако ви дава грешка „Контролният код е грешен„: направете рефреш на браузъра или отворете линка за заявлението в нов прозорец.
 • Прегледайте списъка с непотвърдените заявления (тук), открийте своя запис и прочетете причините в линка „виж несъответствията“. Направете повторен опит за въвеждане на заявлението, обръщайки внимание на посочените причини.
 • Вместо на мобилен телефон или таблет, попълнете заявлението на десктоп-компютър или лаптоп.
 • Ако сте подали заявление за нов паспорт или нова лична карта, няма да може да подадете заявление със старите. Трябва да изчакате новите лични документи.
 • Пишете мейл до support@cik.bg, фирма „Информационно обслужване„, която поддържа сайта. Опишете детайлно вашия проблем. Може спокойно да приложите фотокопие от личния си документ и лични данни. Служителите на фирмата работят с поверителна информация.

КАКВО Е СИЛНО ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ДА НАПРАВИТЕ, СЛЕД КАТО ПОДАДЕТЕ ЗАЯВЛЕНИЕТО?

След като подадете заявление, ще е добре да помолите вашите близки, познати и приятели в района в чужбина, където живеете или пребивавате, да ви подкрепят с подаване на заявление и да ги информирате, как да го направят.

КОЛКО ЗАЯВЛЕНИЯ ВЕЧЕ СА ПОДАДЕНИ ПО МЕСТА?

Това може да проверите на следния адрес. Вашето заявление се появява в списъка непосредствено след съобщението за успешно подадено заявление:

(*) Срокът беше първоначално 8 март 2021г., 23:59:59 часа местно време. В самия ден беше прегласуван от ЦИК:

Първо гласуване (9 февруари 2021): https://1drv.ms/v/s!AnPby0TPYICvgexCxhgEqqCWmuTrow?e=UXI0hw
Второ гласуване (8 март 2021): https://1drv.ms/v/s!AnPby0TPYICvgexRHvHhUHFnZwwphg?e=K6zF3z