Изборите в чужбина през 2021 г. са по-евтини от тези в България. Благодарение на българските изборни доброволци.

В публичното пространство и в политическия дебат в България често се твърди, че изборите в чужбина са скъпоструващо упражнение. Тяхната „висока“ цена съответно е един от аргументите против създаване на възможности за пълноценно упражняване на изборните права, гарантирани от Конституцията, например, чрез откриване на достатъчен брой изборни секции, с които да се обхванат местните български общности по света.

Две запитвания до Министерство на външните работи по Закона за достъп до обществена информация (на Временните обществени съвети на българите по света тук и на Мрежата на български изборни доброволци в чужбина тук) бяха обобщени и допълнени с данни на Централната избирателна комисия и МВнР (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).

Данните се отнасят за парламентарните избори на 5 октомври 2014 година и на 4 април 2021 година. На тях се образуват съответно 428 и 464 изборни секции извън страната, от които съответно 329 и 346 извън сградите на българските посолства и консулства (ДКП).

Данните ни дават възможност да направим анализ и оценка на разходите за организиране и провеждане на парламентарни избори в и извън България, както и да оценим приноса на българските изборни доброволци за намаляване на разходите извън страната.

Разходи на гласоподавател извън страната на изборите на 4 април 2021г. с 25% по-малки от тези в България

Средните разходи на един гласоподавател са обективен критерий за сравнение, къде изборите са по-скъпи – в България или извън страната.

На изборите на 5 октомври 2014 разходите на гласоподавател в България и извън страната са приблизително еднакви (9 лева спрямо 9.50 лева).

На изборите на 4 април 2021 г. разходите на гласоподавател извън страната са с 25% по-малки от тези извън страната (15.06 лева спрямо 19.97 лева).

Една от причините за тези разлики е фактът, че в чужбина не е нужна денонощна охрана на изборните помещения и материали в СИК, както и охрана на транспорта на изборните материали към СИК и от СИК към РИК. Друга причина е, че в една секция в чужбина гласуват средно повече избиратели, отколкото в една секция в страната.

Структура на разходите извън страната

В детайлната разбивка на разходите прави впечатление високата сума за преносими компютри за изборите на 4 април 2021г. – почти 330 000 лева. Вероятно изборите са послужили на МВнР като повод за снабдяване на посолствата и консулствата с нови лаптопи. Можем да очакваме това разходно перо да е значително по-ниско в разходите за изборите на 11 юли 2021г.

В анализа на структурата на разходите, с цел постигане на сравнимост на разходите за двата избора, проведени извън страната, за които разполагаме с данни, ще изключим еднократните разходи за набавяне на дълготрайно институционално оборудване (преносими компютри), както и извънредните разходи, свързани с пандемията от ковид 19 (материали за защита, наем на допълнителен персонал, добавка от 50% към заплащането на членовете на СИК).

На долните диаграми се виждат основните разходни пера, подредени по техния размер:

Най-големият разход е за командировани служители от България

Разходите за командироване на служители имат най-голям дял от общите разходи – 56% на изборите на 05.10.2014 и 33% на изборите на 04.04.2021 г. Същевременно, на изборите през април 2021 са командировани 2.4 пъти по-малко служители в сравнение с тези от октомври 2014 (160 спрямо 388).

Средният разход за командироване на 1 служител на МВнР е сравнително висок – 2000 лева на изборите на 05.10.2014 и 4542 лева за изборите на 04.04.2021г.

За сравнение: средните разходи за създаване на една изборна секция извън страната, без разходите за командировки, са били съответно 1416 лева на 05.10.2014 и 2777 лева 04.04.2021г. (без извънредни разходи във връзка с ковид 19).

С други думи, командироването на служител от ДКП или от България за член на СИК извън страната струва повече от всички останали разходи за създаването на една секция извън страната.

Препоръки към институциите, отговорни за организиране и провеждане на изборите извън страната (ЦИК, МВнР и ДКП)

 1. Назначаването на изборен доброволец за представител на министъра на Външните работи в СИК извън страната да става все по-масова практика. Това се оказва мярката, която най-ефективно довежда до спестяване на разходите за изборите в чужбина. Тази мярка беше предложена от Временните обществени съвети на българите по света още преди години. За съжаление, не здравият управленски разум, а пандемията от ковид 19 принуди българските институции да я приложат. Трудът на този изборен доброволец е логично да бъде по-високо заплатен.
 2. Да бъде преустановена практиката, служителите на посолствата и консулствата да упражняват натиск над изборните доброволци непременно да търсят и намират безплатни или възможно най-евтини помещения, особено в страните, в които местните власти не предоставят безплатно такива помещения. Вижда се, че наемите за зали представляват една малка част от общите разходи.
 3. Да бъде преустановена практиката, съставите на СИК извън страната да имат минимум членове. Разходите за заплати на членове на СИК също представляват една малка част от общите разходи. Разширяването на съставите с по още 2 члена на СИК – където това е нужно – ще доведе до по-поносимо физическо и психическо натоварване и до дълготраен ангажимента на изборните доброволци, без това да води до чувствително увеличаване на общите разходи за провеждане на избори.
 4. МВнР и ДКП трябва да започнат да използват професионални куриерски услуги за транспортиране на изборните материали до СИК извън страната и за тяхното връщане обратно до ДКП, вместо да плащат на изборните доброволци да извършват тази работа. Тук не става въпрос толкова за пестене на средства, а за респект към гражданските човешки ресурси чрез неангажиране на българските изборни доброволци с несвойствена, излишна и времеемка работа, която се отразява изключително негативно на тяхната дългосрочна доброволческа мотивация.

Заключение

За да може СИК, съставен изцяло от изборни доброволци, без нито един представител на българска институция, да върши качествена работа, е необходима трайна промяна на отношението към тях от страна на институциите, отговорни за организиране и провеждане на изборите извън страната, в посока партньорско сътрудничество. Това ще гарантира техния дългогодишен, а не еднократен граждански ангажимент. Натрупаният и многократно използван доброволчески опит е от полза за качеството на изборния процес.

Мрежата на българските изборни доброволци по света показала с дейността от 2014 година насам, че е възможно създаването на постоянна изборна администрация в чужбина, съставена изцяло от изборни доброволци.

Този подход на работа между институции и граждани води до ниски разходи за организиране и провеждане на изборите в чужбина.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ОФИЦИАЛНИ ДАННИ

Данни за разходите за избори в чужбина, получени по ЗДОИ

Категория разходиИзбори на 05.10.2014Избори на 04.04.2021
1. Командировки775’954726’751
2. Наеми на зали146’988260’457
3. Материално-техн. обезпечаване249’4751’057’061
в т.ч.: техническо оборудване59’89514’662
      преносими компютри0328’995
      мултифункционални устройства094’076
      оформяне на помещения и урни19’739138’488
      спомагателни материали77’920203’585
      мобилен интернет и телефони91’92173’005
      материали за защита от ковид 19 (маски, дезинфектанти, защитни прегради и т.н.)0159’106
      наемане на допълнителен персонал извън състава на СИК за осигуряване на спазването на мерките срещу ковид 19 в изб. ден045’144
4. Изпращане на изборните книжа10’61392’696
5. Заплащане членовете на СИК130’135497’851
6. Други68’84879’754
      вода, закуски за членовете на СИК68’84879’754
Общо реални разходи извън страната1’382’0132’714’570
Общо реални разходи извън страната без еднократни * или извънредни разходи **1’382’0132’015’375

* еднократни разходи: за закупуване на институционално оборудване (преносими компютри)

** извънредни разходи: във връзка с ковид-19 (защита, наемане на допълнителен персонал и 50% добавка към заплащането за члена на СИК)

Допълнителни официални данни (източниците са дадени в линк)

Избори на 05.10.2014Избори на 04.04.2021
Общи разходи за изборите (лева)31’600’00065’700’000
Разходи за изборите в България30’217’98762’985’430
Общо гласували3’500’5853’334’283
в т. ч. гласували извън страната144’959180’243
          гласували в България3’355’6263’154’040
Брой избирателни секции извън страната428464
Брой секции извън страната извън ДКП329346
Брой командировани от ЦУ на МВнР 388160

Резултати от анализа на данните

Избори на 05.10.2014Избори на 04.04.2021
Разходи на избирател извън страната (лева)9.5315.06
Разходи на избирател в България (лева)9.0119.97
Разходи на 1 командирован от МВнР (лева)20004542
Среден наем на помещение за секция извън ДКП447753
Средни разходи за 1 секция извън страната (без еднократни или извънредни разходи) (лева)32294343
Средни разходи за 1 секция извън страната (без еднократни или извънредни разходи и без разходи за командировки) (лева) 14162777

Заявление за изборни секции в чужбина: по-малко чакане в изборния ден

Българските граждани, живеещи или намиращи се в чужбина в деня на парламентарните избори на 11 юли 2021, имат нужда от избирателна секция в тяхна близост, в която да могат да гласуват.

За изборите, които ще се проведат на 11 юли ще бъдат отворени повече от 500 избирателни секции, на местата, в които е имало поне 100 гласували на избори в последните 5 години. Списък с “автоматичните” секции, можете да намерите тук

В сградите на посолствата, генералните консулства и постоянните дипломатически мисии на България секциите също се откриват автоматично.

За отварянето на допълнителни секции другаде е необходимо подаването на заявления от българите по места. Условието е за всяко отделно място да бъдат събрани най-малко 40 заявления в срок до 15 юни 2021г., 23:59:59 часа българско време. 

Защо е важно да се подават заявления и за автоматичните изборни секции

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА И ПОЛЗИТЕ ОТ ЗАЯВЛЕНИЕТО?

 • Когато подадете заявление, името ви влиза в т.нар. предварителен избирателен списък на съответната секция. В деня на гласуването не е необходимо да се подава допълнителна декларация и да се записват на ръка данните на избирателите, които са подали предварително заявление. Чака се по-малко и гласуването става по-бързо.

 • Подавайки заявление помагате на сънародниците ви в избирателната комисия, които прекарват повече от 15 часа в изборното помещение. Колкото по-малко данни има за дописване и по-лесно и бързо се гласува, толкова по-лек е и техният ден.

 • Заявлението е израз на солидарна подкрепа. То дава шанс на сънародниците ни, живеещи в чужбина, които имат желание в деня на изборите, да могат да упражнят правото си на глас в удобно за тях място

 • Подаденото заявление не обвързва да се гласува в мястото, което е посочено в него. Може да гласувате в която и да е друга секция, в която и да е страна в чужбина, като на място или предварително попълните декларация – Приложение №22 (изтегляне – от тук).

 • Ако сте подали заявление за гласуване в чужбина, но в изборния ден сте в България, можете да гласувате, но само в секцията по Вашия постоянен адрес (този на личната ви карта). Необходимо е да попълните на място декларация – Приложение № 17, че не сте гласували и няма да гласувате другаде (изтегляне – от тук). Ако комисията Ви каже, че Ви няма в избирателния списък и че сте в „списъка на заличените лица“, отговорете спокойно, че срещу името Ви в избирателния списък ТРЯБВА да има написан индекс „МВнР“ и че те са задължени да Ви допуснат до гласуване без нужда от други формалности, освен горепосочената декларация, съгласно точка 3 от нея (по чл. 38, ал. 2, т. 6 от ИК).

КАК БЪРЗО И БЕЗПРОБЛЕМНО ДА ПОДАДЕТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ?

На сайта на Централна избирателна комисия (тук) може да подадете, в рамките на 5 минути, заявление по електронен път за откриване на допълнителна изборна секция в удобно място за Вас или Вашите приятели и познати.

Заявлението се попълва задължително на кирилица, за да е валидно. Нямате кирилица на компютъра? Може да ползвате кирилицата от виртуалната клавиатура, която се активира с бутона вдясно за всяко текстово поле на формуляра.

 • Секция „Лични данни

Детайлно се попълват само трите имена, ЕГН и номер на документа.

 • Секция „Дата на издаване на документа за самоличност * “

* И за тези избори може да се подава заявление и да се гласува с документ за самоличност с изтекла валидност! (съгласно § 2 от законов текст – тук). Ако попълвате заявлението на компютър или лаптоп, не е нужно да търсите датата на издаване на документа в календара, а може да я напишете директно с числа и точки между тях. Ако попълвате заявлението на мобилен телефон или таблет, ще трябва да търсите датата в календара.

 • Секция „Постоянен адрес по лична карта *“

Не е нужно да се попълват община и област. Напишете адреса, като започнете от името на населеното място.

Внимание! Въведете данните за постоянния адрес точно както е написан в личната Ви карта (със запетайки, точки, тирета и празни места). Това е най-чувствителният текст за въвеждане, за да бъде заявлението Ви успешно прието от системата. В противен случай излиза съобщение за грешка „Адресът не съвпада с данните от Национална база данни „Население“.

Населеното място по лична карта се въвежда отделно от адреса в по-малкото поле вляво, а останалата част от адреса (без населеното място) вдясно.

 • Секция „Информация за контакт

Полетата не са задължителни. Може да ги оставите празни. Ако въведете Еmail за контакт веднага след като системата приеме заявлението Ви, ще получите потвърждение по мейл.

 • Секция „Място за гласуване

Прегледайте списъка на вече въведените места за съответната държава.

Ако името на удобното за Вас място, все още не фигурира в падащия списък, може да го добавите ръчно:

Пощенският код НЕ е задължителен за въвеждане, за да бъде прието заявлението! Ако държите, пишете някакъв пощенски код, който е близо до желаното от Вас място за гласуване. Абсолютната точност не е от значение.

СИСТЕМАТА ПО НЕОБЯСНИМИ ПРИЧИНИ НЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЕТО ВИ ?

Препоръчваме ви следните тактики:

 • Изчистете кеша на браузера
 • При грешка „Контролният код е грешен„: направете рефреш на браузъра или отворете линка за заявлението в нов прозорец.
 • Прегледайте списъка с непотвърдените заявления (тук), открийте своя запис и прочетете причините в линка „виж несъответствията“. Направете повторен опит за въвеждане на заявлението, обръщайки внимание на посочените причини.
 • Вместо на мобилен телефон или таблет, попълнете заявлението на десктоп-компютър или лаптоп.
 • Ако сте подали заявление за нов паспорт или нова лична карта, няма да може да подадете заявление със старите. Трябва да изчакате новите лични документи или да ползвате друг личен документ.
 • При грешка:

Прегледайте списъка с потвърдените заявления (тук), ако намерите името си в списъка за правилната държава и място, означава че сте натиснали бутона на мишката два пъти, регистрирайки се с първия натиск и получавайки грешка на втория. Вие сте успешно регистрирани!

 • Пишете мейл до support@cik.bg, фирма „Информационно обслужване„, която поддържа сайта. Опишете детайлно Вашия проблем. Можете спокойно да приложите копие от личния си документ и лични данни. Служителите на фирмата имат право да работят с поверителна информация.

КАКВО Е СИЛНО ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ДА НАПРАВИТЕ, СЛЕД КАТО ПОДАДЕТЕ ЗАЯВЛЕНИЕТО?

След като подадете заявление, ще е добре да помолите Вашите близки, познати и приятели в района в чужбина, където живеете или пребивавате, да Ви подкрепят с подаване на заявление и да ги информирате, как да го направят.

КОЛКО ЗАЯВЛЕНИЯ ВЕЧЕ СА ПОДАДЕНИ ПО МЕСТА?

Това може да проверите на следния адрес. Вашето заявление се появява в списъка непосредствено след съобщението за успешно подадено заявление:

Как да си направим изборна секция. Упътване за изборни доброволци по света (избори на 11 юли 2021г.)

1. Какво означава да си „изборен доброволец“?

 • Организацията на изборите е задължение на държавата. Отговорността за изборния процес в чужбина се носи пряко от посолството или консулството в съответната държава.
 • Изборите в чужбина, обаче, няма как да се случат без изборни доброволци. Доброволците са основната движеща сила. Те проявяват инициатива и вършат 80%-90% от подготвителната работа на място.
 • Доброволците не са служители на системата на Министерство на външните работи. Вършат всичко на добра воля като активни български граждани, преди или без въобще да бъдат назначени като членове на секционната избирателна комисия или да имат друга формална роля.
 • Най-добрият начин на съвместна работа между изборните доброволци и представителите на посолството или консулството е партньорството. Доброволците не са задължени да изпълняват заповеди от страна на служителите на посолството/консулството и в случай на странно поведение от тяхна страна могат да изискват от тях писмена комуникация. Понякога е необходим и съвет от опитен доброволец.
 • Мрежата на българските изборни доброволци по света, тяхната група, страница (Избори и референдуми в чужбина) и интернет блог (https://news-bg-abroad.com/) са надежден източник на синтезирана информация и практически съвети от подготвени от опитни доброволци.
 • Законова рамка за работата на доброволците дават текстове от Изборния кодекс в чл. 13 (3), чл. 22 (2), чл. 103 (2) и чл. 104 (2), по отношение на
  • намирането на подходящи помещения за изборни секции
  • информиране на сънародниците по места за събиране на необходимите 40 заявления на секция
  • предложения за попълване съставите на секционните избирателни комисии
  • предложения за член на избирателна комисия, за ролята на оправомощен представител на МВнР, отговорен за получаване и предаване на изборните книжа, респективно преди и след изборния ден.
  • подготовка и провеждане на изборния ден на 11 юли 2021г. заедно с представителите на Посолството, консулството и други командировани представители на официалните български институции.

Законовите текстове са дадени в края на материала.

 

2. Условия за отваряне на секция

Има 4 условия за отваряне на изборна секция:

 1. Обявена заавтоматична с решение на ЦИК или събрала 40 заявления
 2. Намиране и предлагане на подходящо помещение за провеждане на изборите
 3. Даване на предложения за членове на СИК (секционната избирателна комисия)
 4. Получаване на разрешение за провеждане на избори от страната-домакин. (*)

(*) За Германия и Канада процесът започва по-рано и протича по различен начин от този при останалите страни.

3. Подаване на минимум 40 заявления

На тази тема ще посветим отделна статия. Крайният срок за подаване е 15 юни 2021г., 23:59:59 часа българско време.

4. Разрешение от страната-домакин за провеждане на изборите

На страницата на МВнР (https://www.mfa.bg/bg/izbori-2021) се публикува информация за държавите, от които са получени разрешения за провеждане на изборите. 

5. Осигуряване на помещение за провеждане на изборите

Място/Адрес

По възможност изберете удобно/лесно достъпно място с градски транспорт и добри условия за паркинг. Близост до жп гара, автобусна спирка или спирка на метро е препоръчителна. За пътуващите с кола е добре да има достатъчно голям паркинг на близо.

Сграда

Хотел (конферентна зала), общинска сграда (клуб, библиотека), (българско) училище, църква (църковен хол), магазин (български), офис на фирма, офис на дружество.

Помещението може да бъде както в публична сграда (община, културен център, образователен център, почивен център, библиотека, църква, училище, спортно хале, промишлено …), така и в частна сграда (клуб, конферентна зала в хотел, магазин, офис на фирма, офис на сдружение или дори местна политическа формация …).

Да има тоалетни за членовете на СИК и за гражданите, идващи да гласуват.

* Препоръчваме първо да се свържете с местните власти (община, кметство, префектура и т.н.), които често оказват съдействие при избора на сграда за провеждане на избори.

Помещение

В помещението:

 • Ще се съхраняват изборните документи и оборудването на секционната комисия
 • Ще се разположи тъмната стаичка (тъмните стаички) или кабинките за гласуване и ще се провеждат изборите

Помещението трябва да отговаря на следните изисквания (с червено – препоръчителни във връзка с Ковид-19):

 • да може да се заключва и ключът да ви бъде предоставен
 • да има площ поне 70-100 кв. м. Колкото по-голямо, толкова по-добре
 • да има прозорци, за да може да се проветрява или климатична система
 • да има 5-6 маси или чина, които ще са необходими за изборните документи на изборната комисия и за урната, както и за кабинката за гласуване
 • да има поне 6-7 стола (за изборната комисия и за избирателя, който ще гласува)
 • да има качествен безжичен интернет. Ако няма – да се провери, кой мобилен оператор осигурява стабилна връзка в помещението и да се осигури мобилен интернет от него
 • да е достъпно за хора с увреждания

Преддверие

Силно препоръчително е да има място, където чакащите да гласуват да могат да попълват декларациите – образец 22 (ако не са подали предварително заявление), да седнат и да бъдат на закрито (ако навън е лошо времето). При липса на такова помещение и ако времето го позволява, може да се изнесе маса пред помещението, на която да се попълват тези декларации.

Резервация

Направете резервация за следния период:

 • 10 юли 2021, събота, 17 – 24 часа (денят преди изборите, за подготовка на изборния ден)
 • 11 юли 2021, неделя, 00:00 – 24:00 часа (денят на изборите)
 • 12 юли 2021, понеделник, 0 часа – 05:00 часа (резервен часови пояс)

Помещението трябва да се резервира, дори посолството/консулството да не се е свързало още с местните власти. Резервацията може да се направи на собствено име (като частно лице) или на името на местна българска организация (ако има такава). По възможност направете необвързваща резервация, която да може да потвърдите окончателно след 19 юни (датата, на която ЦИК излиза с решение за обявяване на местата извън страната и броя секции в тях).

След като сте намерили подходящо помещение, препоръчваме да изпратите документите за договор или безвъзмездно отдаване към посолството или консулството за да бъдат подписани от тяхна страна.

Заплащане на наем

Наемът се поема от посолството или консулството със средства от държавния бюджет. Няма официален лимит. Ако представителят на посолството или консулството твърди нещо друго, поискайте от него да ви го изпрати в писмен вид по мейл.

*Във връзка с усложненията около Ковид 19 е възможно наемът да е по-висок от обичайното. Не е ваше задължение да търсите най-изгодното помещение. Ако посолството или консулството изрази недоволство, може да им предложите те да водят директно преговори с наемодателя (предоставете им координати на човек за връзка) или те да намерят подходящо помещение на по-изгодна цена.

При всички случаи изпратете вашето предложение за помещение по писмен път (по мейл), като поискате входящ номер. Координатите на вашето посолство и или консулство ще намерите в рубрика Координация с посолството/консулството на настоящия материал.

Може да заплатите предварително, ако така се уговорите с отговорника от посолството/консулството. Парите ще ви бъдат възстановени най-късно в деня на изборите от представител на държавата в секционната избирателна комисия (СИК) или при предаване на изборните книжа, в случаите когато местен доброволец е оправомощен представител на МВнР.

Краен срок за предложение на изборно помещение

Крайният срок за намиране на помещението и за съобщаване на адреса му на посолството или консулството по закон е 15 юни 2021

6. Набиране на кандидати за участие в състав на СИК

Обяснение за СИК

Изборите се организират и провеждат на място от СИК – Секционна избирателна комисия. СИК обикновено се състои от 5 човека: председател, зам. председател, секретар и двама члена + 2-3 резерви. Резервите на практика не правят нищо, просто дават мобилния си телефон за връзка и имат готовност да се включат в изборния ден, ако някои от титулярите е възпрепятстван да дойде. Практиката показва, че рядко се опира до резервите.

Комисията се назначава от ЦИК, като 4 члена се назначават по предложение на партиите, а един – по предложение на министъра на външните работи. Ако партиите не успеят да предложат свои членове (което в чужбина, особено извън мегаполисите, често се случва), 4-те места се заемат от местни български граждани, предложени на посолството/консулството.

За избори 2021 в редица секционни комисии (Австралия, Нова Зеландия, Норвегия, др..), 5 тия член на комисията предложен от министъра на външните работи, ще бъде отново местно номиниран доброволец за ролята на оправомощен представител на МВнР.  

За избори 2021 очакваме ЦИК да назначи 5 или 7-членни комисии за секциите с малък брой избиратели, а за секциите с по-голям брой избиратели, членовете на СИК да бъдат максимално допустимия брой – 9 , предвид необходимостта от допълнителни дейности, свързани с ковид 19 и увеличаващата се изборна активност.

Съставът на СИК ще бъде окончателно известен на 28 юни 2021.

Не може ли повече членове в СИК? Може ли да се включат и резервите?

По принцип, по изборен кодекс, ако се очакват повече от 700 гласуващи, препоръчително е да има 7-членна, а над 1500 гласуващи даже 9-членна комисия, за да може да се обработват по-бързо документите на гласуващите и да не се образуват големи опашки в пиковите часове на изборния ден.

Ако ЦИК вземе решение да имате 5-членна комисия, остава възможността, при необходимост, резервите да се включват неофициално, със съгласието на титулярите на СИК, и да помагат извън изборното помещение, без да подписват документи или участват във вземане на решения.

Изисквания към членовете на СИК от местните български граждани

 • Да са сериозни и ангажирани хора.
 • Може да нямат никакъв предварителен опит. Ще получат Методически указания.
 • Задължително трябва да бъдат български граждани! Може да са с двойно гражданство.
 • Да не са в роднински и съпружески връзки или фактическо съжителство помежду си.
 • Да носят български документ за самоличност! За избори през 2021г., по изключение, личният документ може и да е с изтекъл срок на валидност след 13.03.2020г.

Необходими данни за членовете на СИК

Следните данни се събират от местния изборен координатор и се пращат по мейл до посолството /консулството):

 • В коя секция желяе да участва (държава и населено място)
 • На коя длъжност иска да бъде: председател/секретар/член/резервен член *
 • Трите имена
 • ЕГН
 • Степен на образование
 • Специалност
 • Има ли предходен опит в избори: да/не
 • Мобилен телефон (с пълния код на избиране)
 • Е-mail

* Председателят и секретарят поемат най-голяма отговорност и стоят до най-късно, заедно с оправомощения представител на МВнР (командирован или местно номиниран)

Може да използвате този файл, за да опишете данните на кандидатите за участници в СИК и да ги изпратите на ДКП.

Финансово възнаграждение в СИК

Финансовото възнаграждение на участниците в СИК в чужбина се определя от това решение на ЦИК в зависимост от заеманата длъжност в СИК и изпълнените дейности:

ДлъжностВъзнаграждение за дейност 1 ( в лв.)Възнаграждение за дейност 2 (в лв.)Възнаграждение за дейност 3 (в лв.)Общо дейности 1+2+3 (в лв.)
Председател105/157.50+15/+22.50+30/+45150/225
Заместник-председател95/142.50  +15/+22.50+30/+45140/210
Секретар95/142.50+15/+22.50+30/+45140/210
Член80/120+15/+22.50+30/+45125/187.5
 • Дейност 1. Произвеждане на изборите в изборния ден 11 юли 2021
 • Дейност 2. Получаването на бюлетините и другите изборни книжа и материали, както и за подреждане на помещението за гласуване
 • Дейност 3. Времето до получаване на потвърждение от ЦИК след изпращане на протоколите

Цифрите в червено са с включено допълнително възнаграждение +50% заради работа в условия на пандемия.

В секциите, в които ще има машинно гласуване, членовете на СИК получават допълнително 20 лева.

Заплащането става обикновено в началото или края на изборния ден. Възнаграждението не е основният мотив за работата. Разчита се и на доброволния граждански принос.

Формиране на екипа

Добре е кандидатите за членове на СИК да влязат предварително във връзка един с друг и да си имат координатите (мобилните телефони).

7. Координация с посолството/консулството

Отговорност на посолството/консулството

 • Да се свърже с местните власти и да ги информира за провеждането на български избори
 • Да поеме разходите за наем на помещението, както и всички други разходи, свързани изборите
 • Да достави навреме в деня преди изборите бюлетини, машини и други изборни материали
 • Да върне изборните документи в посолството/консулството след приключване на изборния ден

Контакт с отговорното лице в посолството/консулството

Свържете се с отговорния за изборите човек във вашето посолство/консулство. Координатите на посолството/консулството може да вземете от сайта на Външно министерство (www.mfa.bg)

Запишете си следните негови данни задължително/препоръчително

 • Имена
 • Телефон (мобилен)
 • Длъжност
 • Мейл

Предайте му събраната информация в писмен вид (по мейл), от името на „Организационен комитет/Инициатива за изборна секция в [посочете адреса на секцията]“, като поискате входящ номер.

Срокове за предаване на информацията на посолството/консулството

За помещението:
 • По закон до 15 юни (вторник вечерта, БЪЛГАРСКО ВРЕМЕ): по закон и особено за тези, които очакват разногласия от страна на посолството/консулството за желанието на българската диаспора за адреса на секцията.
 • В краен случай най-късно на 17 юни (четвъртък на обяд): при необходимост

За състава на СИКдо 21 юни (понеделник), до обяд МЕСТНО ВРЕМЕ

8. Оборудване на помещението за изборния ден

Кабинки за гласуване и урна

Намирането на урни и кабинки за гласуване може да се прави до няколко дни преди изборите. Изключително практични са кабинки за гласуване от преносим тип като тези на снимката:

‼️ В секциите, в които на 11 юли ще се гласува с машини, също трябва да подсигурят кабинки за гласуване и урни. Те трябва да са на разположение, в случай, че се налага преминаване към гласуване с хартиени бюлетини заради проблем с машината за гласуване!

9. Методическа подготовка за изборния ден

Важно е членовете на СИК извън страната да се запознаят с документа „Методически указания за СИК извън страната“ на ЦИК.

Мрежата на изборните доброволци ще изготви допълнително практически разяснения към „Методическите указания“ на ЦИК.

10. А какво значи да съм наблюдател? И как мога да стана такъв?

Един от начините да присъствате в изборното помещение по време на целия изборен ден, включително броенето на бюлетините и съставянето на изборните протоколи, е да бъдете наблюдател. Това ви дава възможност и да помагате на своите колеги-доброволци, които са назначени в СИК, при условие, че има много работа, а ЦИК не е увеличила състава на СИК.

Имайте предвид, че работата на наблюдателите е без възнаграждение.

Как да се регистрирам за наблюдател?

За да бъдете наблюдател, трябва да се свържете с регистрирана от ЦИК НПО, която да вземе вашите данни и да ви предложи за неин наблюдател в ЦИК. ЦИК публикува онлайн-списък на одобрените наблюдатели и издава хартиено решение, електронно копие от което получавате от НПО-то.

С принтирано решение и с личен български документ се легитимирате в СИК. И носите бадж с надпис НАБЛЮДАТЕЛ.

Права на наблюдателите

Наблюдателите имат право да присъстват на заседанията на избирателните комисии, при получаването на изборните книжа и материали и подготовката на помещенията за гласуване, в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден, по време на гласуването, при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което им се осигурява пряка видимост; при предаване на бюлетините, останалите книжа и материали на комисиите по чл. 287, ал. 7 от ИК; и на всички останали етапи от изборния процес.

Наблюдателите имат право да получат срещу подпис копие от протокола за избора с резултатите от гласуването в избирателната секция.

Наблюдателите имат право да подават жалби и сигнали за нарушения на изборния процес; 

В една избирателна секция може да присъстват най-много двама наблюдатели от една и съща организация, като в изборното помещение може да присъства само един от тях. Наблюдателите не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Специална роля на наблюдателя

В случай на нужда, изборните доброволци, които са се регистрирали като наблюдатели, могат неофициално да помагат на СИК при работата с избирателите, особено, ако в секцията в чужбина има извънредно много избиратели.

11. Извадки от Изборния кодекс, дефиниращи партньорската работа между изборните доброволци и посолството/консулството

Чл. 13 (3) Организациите на българските граждани в съответното място може да правят предложение за местоположението на избирателните секции извън страната до ръководителите на дипломатическите и консулските представителства. Предложението се прави не по-късно от 25 дни преди изборния ден и се публикува незабавно на интернет страницата на съответните дипломатически и консулски представителства.

Чл. 22 (2) Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България отправят покана за съдействие към организации на българските граждани извън страната. Организациите може да подпомагат дейността по подготовката и организацията на изборите извън страната, осигуряват контакти с местната администрация, подходяща зала за произвеждане на изборите, избирателни кутии, кабини за гласуване, скенер, мобилен интернет и друга техника.

Чл. 103. (1) Централната избирателна комисия назначава във всяка секционна избирателна комисия по един член, предложен от министъра на външните работи или от оправомощен от него заместник-министър.

(2) Министърът на външните работи или оправомощеният от него заместник-министър може да прави предложението по ал. 1 въз основа на предложения от организации на български граждани в съответната страна.

Чл. 104. (1) 1) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г., изм. – ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) Когато партия или коалиция по чл. 102, ал. 6 или 7 не е направила предложение, Централната избирателна комисия не по-късно от 12 дни преди изборния ден назначава за членове на секционните избирателни комисии лица, предложени от ръководителите на съответните дипломатически или консулски представителства или от министъра на външните работи или оправомощен от него заместник-министър.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Ръководителите на съответните дипломатически или консулски представителства или министърът на външните работи или оправомощеният от него заместник-министър може да правят предложенията въз основа на предложения от организации на български граждани в съответната страна. Предложенията от организациите на българските граждани се публикуват незабавно на интернет страницата на съответните дипломатически и консулски представителства.

Информационно табло за парламентарни избори в чужбина на 11 юли 2021г.

Информацията е адресирана до всички изборни доброволци, местни координатори на изборни инициативи и членове на СИК извън страната

 • Условията, ред и организация за гласуване в избирателните секции извън страната (очаква се)

 • Възнаграждения на членовете на СИК (10-НС/13.05.2021) тук

 • Здравен протокол за изборите на 04.04 (тук)

 • Заповеди за обявяване на секциите (предстои)

 • Решения за съставите на СИК извън страната (предстои до 06.07.2021)

 • Списък с адресите на секциите извън страната (предстои)

 • Методически указания (предстои)

 • Изборен кодекс (тук)
*Информацията ще бъде актуализирана своевременно спрямо приетите от ЦИК решения и с оглед сроковете на приемането им.

ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

 • Парламентарни избори в чужбина на 11 юли 2021: гласуване къде, как и за какво (подготвя се)

 • Избори 2021: Послания на партиите и коалициите към българите по света (обобщение от техните програми) (подготвя се)

Списък на автоматичните секции за изборите на 11 юли 2021г.

На 18 май с решение 34-НС на ЦИК беше утвърден списъкът на местата, където на изборите за Народно Събрание на 11 юли 2021г. могат да бъдат разкрити секции без да има нужда от събиране на заявления от граждани (т.нар. автоматични секции).

[списъкът можете да намерите в края на статията]

Условията, на които трябва да отговаря едно място, за да бъде разкрита там секция без необходимост от подаване на завления са описани в чл.14 и чл. 15 от Изборния кодекс.

Образуване на избирателни секции извън страната

Чл. 14. Избирателните секции извън страната се образуват:

1. където има дипломатическо или консулско представителство;

[…]

3. в местата, в които на проведени до 5 години преди изборния ден избори е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели; […]

Чл. 15. Когато броят на избирателите по чл. 14 е повече от 500, се образуват толкова избирателни секции, колкото пъти числото 500 се съдържа в броя на избирателите. При наличие на остатък може да се образува допълнителна секция.

Решението за тези секции за изборите на 11 юли 2021г. е на база на разкритите секции и броят гласували в тях на изборите за:

❗️Важно уточнение е, че като критерии за разкриването на „автоматични“ секции избирателите се гледат само и единствено като брой гласували, а не по имена. Подадените в минали кампании заявления НЕ се вземат под внимание и избирателният списък ще бъде съставен на база на заявленията подадени за предстоящите избори. Стартът на системата за електронно заявление се очаква около 22 май.

‼️Заявления ще могат и е важно да се подават дори за „автоматичните“ секции. Така няма да има нужда от подаване на допълнителна декларация на място в деня на изборите и ще се осигури по-лесно и бързо гласуване за всички, биха намалели опашките пред секциите и ще се улесни работата на секционната комисия.

За разкриване на допълнителна секция отвъд утвърдения списък ще са нужни 40 заявления от български граждани.

Update 24.05.2021: 34 допълнителни места, които липсваха в първоначалния списък бяха добавени с решение 115-НС на ЦИК. Те са интегрирани в списъка по-долу. 👇

Приложение към

Решение № 34-НС от 18.05.2021 г. и решение 115-НС от 24.05.2021 г.

ДържаваМястоСекции
АвстралияМелбърн1
Сидни1
АвстрияВиена (Посолство)3
Брегенц1
Велс1
Виена – 9-ти Бецирк1
Виена – 10-ти Бецирк1
Виена – 13-ти Бецирк1
Виена – 19-ти Бецирк1
Виена – 22-ри Бецирк1
Виена (ПП на РБ към ООН, ОССЕ и други международни организации)1
Виена – Дом Витгенщайн1
Грац1
Залцбург1
Инсбрук1
Клагенфурт1
Линц1
АлбанияТирана Посолство1
БелгияБрюксел Посолство2
Антверпен1
Антверпен – Берхем1
Брюксел-Етербек1
Брюксел – Скарбек1
Брюксел-Посолство ПП на РБ към ЕС2
Гент – Синт Амандсберг1
Гент 1
Льовен1
Хаселт1
ВеликобританияАбърдийн1
Арма1
Бирмингам2
Бишъпс Стортфорд1
Богнър Реджис1
Борнмът1
Брайтън1
Бристол2
Гилфорд1
Глазгоу1
Глостър1
Дънди1
Единбург2
Екзитър1
Имингъм1
Ипсуич 1
Кардиф1
Кеймбридж2
Ковънтри2
Колчестър1
Крю1
Лийдс1
Лондон Посолство 4
Лондон – Баркинг4
Лондон – Голдърс Грийн, Принцес парк1
Лондон – Гринуич2
Лондон – Ийлинг3
Лондон – Кройдън1
Лондон – Лейтънстоун1
Лондон – Палмърс Грийн3
Лондон – Сатън2
Лондон – Стратфорд3
Лондон – Сърбитън3
Лондон – Тотнъм1
Лондон – Тотнъм 21
Лондон – Уимбълдън3
Лондон – Уолтъмстоу2
Лондон – Уорчестър Парк1
Лондон – Ууд Грийн1
Лондон – Финсбъри Парк1
Лондон – Хароу1
Лондон – Хаунслоу1
Лутън2
Манчестър2
Мейдстоун1
Норич1
Нотингам1
Нюкасъл1
Оксфорд1
Питърбъро1
Портсмут1
Рединг1
Саутхемптън2
Стафорд1
Тънбридж Уелс1
Устър/Уочестър1
Флийтууд1
Хемел-Хемпстед1
Хъл1
Чатъм3
Честър2
Шефилд1
ФР ГерманияБерлин Посолство3
БКИ – Берлин1
Аахен1
Аполда1
Аугсбург1
Билефелд 1
Бон1
Бремен 2
Бремерхафен1
Вилдесхаузен1
Вормс1
Вюрцбург1
Гютерсло1
Дармщат1
Диценбах 1
Дортмунд1
Дрезден1
Дуисбург1
Дюселдорф2
Ерфурт1
Есен1
Йена1
Карлсруе2
Касел1
Кемниц 1
Кобленц1
Констанц 1
Кьолн 12
Лайпциг1
Ландсхут1
Любек 1
Магдебург (Почетно консулство)1
Майнц1
Манхайм 12
Мюнстер1
Мюнхен (Генерално консулство)3
Мюнхен 1
Ноймаркт1
Ноймюнстер1
Оберамергау1
Офенбург1
Папенбург1
Пасау1
Равенсбург1
Регенсбург2
Ройтлинген1
Саарбрюкен 1
Трир1
Улм1
Фирнхайм1
Фрайбург1
Фрайсен1
Франкфурт на Майн (Генерално Консулство 1)2
Фюрт2
Хайлброн1
Хайделберг1
Хам 1
Хамбург3
Хановер1
Щутгарт (Почетно консулство)1
Щутгарт1
ГърцияАтина (Посолство)2
Атина – Серафио3
Александруполис1
Кавала1
Каламата1
Комотини1
Неа Мудания1
Никити1
остров Кос1
остров Крит, Герани1
остров Крит, Ираклио1
остров Крит, Йерапетра1
остров Крит, Ретимно1
остров Крит, Ханя1
остров Миконос1
остров Родос1
Патра1
Солун (Генерално консулство)1
Ставрос1
Триполи1
ДанияКопенхаген (Посолство)1
Норебро1
Одензе1
Олборг1
Орхус1
Роскилде1
Тааструп1
Хернинг1
Хорсенс1
ИзраелТел Авив (Посолство)1
ИрландияДъблин (Посолство)2
Енис1
Корк1
Тюламор1
Шанън1
ИсландияРейкявик1
ИспанияМадрид (Посолство)3
Аликанте1
Алкала де Енарес1
Алмонте1
Аранда де Дуеро1
Аресифе (Лансароте)1
Барселона (Генерално Консулство)22
Бенидорм1
Бургос1
Валенсия (Генерално консулство 2)2
Валядолид1
Витория-Гастейс1
Гандия3
Гуадалахара1
Ел Ехидо1
Енгера1
Ибиса1
Лорет де Мар1
Канталехо1
Кастельон де ла Плана1
Колядо Вилялба1
Куенка1
Лас Палмас де Гран Канария1
Лерида1
Леон1
Логроньо1
Мадрид1
Малага1
Марбеля1
Мостолес1
Мурсия1
Олерия1
Паленсия1
Палма де Майорка2
Палос де ла Фронтера1
Памплона2
Пуерто де Сагунто1
Реус1
Салоу1
Сантани1
Сарагоса1
Сарон1
Севиля1
Сеговия1
Тафая1
Тенерифе1
Торевиеха1
Тудела1
Фрага1
Хатива1
Хетафе1
Хуеркал – Овера1
ИталияРим (Посолство 2)2
Акония ди Куринга1
Болоня (Почетно консулство)1
Верона1
Генуа1
Кастелмаре ди Стабия1
Колеферо 1
Милано (Българско училище)22
Милано (Генерално консулство)1
Неапол (Почетно консулство)1
Нетуно1
Перуджа1
Пескара1
Пиза1
Понтедера1
Римини1
Сиена1
Торино1
Тренто1
Триест1
Флоренция1
Фоджа1
КанадаОтава (Посолство)1
Брамптън1
Ванкувър1
Калгари1
Монреал 1, Българска православна църква „Свети Иван Рилски“1
Монреал 2 Кот де Неж1
Монреал 3 Гринфийлд парк1
Монреал, Културен център „Зорница“1
Торонто (Генерално консулство)2
Едмънтън1
Ниагара Фолс1
Вон 1
KатарДоха (Посолство)1
КипърНикозия (Посолство)2
Ларнака1
Лимасол1
Паралимни1
Пафос1
Полис Хрисохус1
ЛюксембургЛюксембург1
Люксембург – Щрасен1
МалтаБуджиба1
Сейнт Джулианс1
МолдоваКишинев (Посолство)1
Тараклия (Консулство)1
НидерландияХага (Посолство)2
Айндховен1
Амстердам2
Арнем1
Бреда1
Ваалс1
Венло1
Грьонинген1
Енсхеде1
Лелистад1
Маастрихт1
Ротердам1
Утрехт1
Харлем1
Хилверсум1
Нова Зеландия Окланд1
НорвегияОсло (Посолство)1
Берген1
Олесунд1
Сандефьорд1
Ставангер1
Трондхайм1
Хамар1
ОАЕДубай (Генерално консулство)1
ОАЕАбу Даби (Посолство)1
ПолшаВаршава (Посолство)1
ПортугалияЛисабон (Посолство)1
Фаро1
Република Северна МакедонияСкопие (Посолство)1
Битоля (Генерално консулство)1
Охрид1
Република Южна АфрикаМидранд1
Кейптаун1
РумънияБукурещ (Посолство)1
РусияМосква (Посолство)1
Санкт Петербург (Генерално консулство)1
САЩЧикаго-генерално консулство1
Арлингтън Хайтс, Илинойс2
Дес Плейнс 1, магазин „Малинчо“, Илинойс2
Дес Плейнс 2, Център „Малката България“, Илинойс2
Маунт Проспект, Илинойс2
Шамбърг, Илинойс1
Шилер парк, Илинойс1
Сейнт Питърсбърг, Флорида1
Маями – Форт Лодърдейл, Флорида1
Алтамонт Спринг – Орландо, Флорида1
Нейпълс, Флорида1
Линден, Вашингтон1
Лос Анджелис (Генерално консулство)1
Сакраменто – Кармайкъл, Калифорния1
Сан Диего – Оушънсайд, Калифорния1
Сънивейл – Сан Хосе, Калифорния1
Ървайн – Тъстин, Калифорния1
Конкорд, Калифорния1
Сан Франциско, Калифорния1
Ню Йорк (Генерално консулство)1
Ню Йорк, Куинс1
Ню Йорк-ПП при ООН1
Далас, Тексас1
Хюстън, Тексас1
Бостън, Масачузетс2
Нантъкет, Масачузетс1
Брумал – Филаделфия, Пенсилвания1
Атланта, Джорджия2
Вашингтон (Посолство)2
Денвър, Колорадо1
Детройт, Мичиган1
Минеаполис, Минесота1
Лас Вегас, Невада2
Ню Брънсуик, Ню Джърси1
Сейнт Луис, Мисури1
Сиатъл – Едмъндс, Вашингтон1
Синсинати, Охайо1
Финикс, Аризона1
Шарлът – Матюс, Северна Каролина1
Норуолк, Кънектикът1
СингапурСингапур1
СловакияБратислава (Посолство)1
СловенияЛюбляна (Посолство)1
СърбияБелград (Посолство)1
Босилеград1
Цариброд1
ТурцияАнкара (Посолство)1
Анкара, кв. Пурсаклар1
Бурса (Консулска канцелария)1
Бурса, район Инегьол1
Бурса, район Йълдъръм2
Бурса, район Кестел2
Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле)1
Бурса, район Нилюфер (Караман)1
Бурса, район Османгази (Демирташ)1
Бурса, район Османгази (Йенибаглар)2
Бурса, Караджабей1
Буюккаръщъран, обл. Къркларели1
Ескишехир, община Одунпазаръ, кв. Чанкая1
Измир, кв. Борнова3
Измир, община Буджа, кв. Чамлъкуле1
Измир, община Мендерес, кв. Гьоредже3
Измир, Газиемир, кв. Сарънч2
Истанбул (Генерално консулство)1
Истанбул, кв. Авджълар2
Истанбул, кв. Бааджълар (Гюнешли)1
Истанбул, Байрампаша1
Истанбул, кв. Башакшехир2
Истанбул, кв. Газиосманпаша1
Истанбул, кв. Гюнешли2
Истанбул, кв. Есенюрт2
Истанбул, кв. Картал2
Истанбул, кв. Султангази1
Гебзе2
Измит1
Къркларели1
Люлебургаз2
Маниса1
гр. Текирдаг1
област Текирдаг, гр. Ергене2
област Текирдаг, гр. Капаклъ1
Одрин (Генерално консулство)1
Чорлу, кв. Хавузлар2
Чорлу, кв. Шейхсинан2
Ялова1
УнгарияБудапеща (Посолство)1
ФинландияХелзинки (Посолство)1
Турку1
Раума1
ФранцияПариж (Посолство)3
Бордо1
Гренобъл1
Лил1
Лион1
Лотербург1
Маринян1
Марсилия1
Монпелие1
Нант1
Ница1
Рен1
Сен-Назер1
Страсбург (Постоянно представителство при СЕ)1
Туар1
Тулуза1
Чешка републикаПрага (Посолство)2
Бърно1
ШвейцарияБерн (Посолство)1
Базел1
Женева (ПП на РБ)1
Кройцлинген1
Лозана1
Локарно1
Санкт Гален1
Цуг1
Цюрих1
ШвецияСтокхолм (Посолство)1
Гьотеборг1
Малмьо1