Избори 2017: Послания на партиите и коалициите към българите по света (обобщение от техните програми)

Българи в чужбина в която и да е секция ЦИК

За пръв път в изборната история българските граждани, живеещи по света, получават такова внимание. Половината от всички кандидатстващи партии и коалиции на парламентарни избори 2017  са отделили специално място в своите предизборни програми на тези около 1 милион сънародници. Някои – по едно изречение. Други – солидни разработки.

Екипът от доброволци на проекта за подпомагане масовото гласуване на сънародниците по света събра и обобщи написаното в предизборните програми:

Номер на бюлетината / Наименование на партията или коализията от партии


4.Коалиция “Нова Република” – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност

Активизиране на потенциала на българските културни институти в чужбина за представяне на българската култура в съответната държава – плюс създаване на Институт за емигрантска литература и култура;

Това налага сътрудничество с общностите на българите, живеещи в чужбина; създаване и реализиране на съвременни програми за подпомагане на мобилността на творци и културни продукти. Плюс Институт за българска емигрантска литература и култура, който да събира у нас културното ни наследство от българите в чужбина за периода 1944-2016 г.

Българите в чужбина

 • Гражданската платформа за „Нова Република“ ще работи за силна връзка между българите в Родината и българите зад граница. Ще сложим край на принудителното отчуждаване между сънародниците ни от различни краища на света. За целта предлагаме конкретни решения:
 • Ще въведем гласуване по интернет;
 • Ще въведем 10-годишна валидност на паспортите, за да не се налага на българите толкова често да харчат време и пари за подновяване на документите;
 • Ще модернизираме технологично консулствата, за да извършват в кратки срокове всички административни услуги;
 • Облекчаване на процедурите по придобиване на българско гражданство от лица с български етнически произход от историческите български диаспори;
 • Създаване на „Зелена карта на българина“, която ще даде специален статут на чужди граждани от български етнос, които по различни причини не могат да получат българско гражданство;
 • Реформиране на Агенцията за българите в чужбина и бюджетно осигуряване на нейната дейност;
 • Нов правилник към Закона за българите в чужбина, който да го направи ефективен и да създаде работещи органи на българите зад граница;
 • Дипломатическите и консулски представителства ще бъдат на тези места, където българите имат нужда от тях;
 • Подкрепа за български училища, църковни общини и културни институти в чужбина и избягване на изкуствената конкуренция между тях.
 • Ще предложим мерки, улесняващи и подпомагащи бързата и успешна реинтеграция на завършилите в чужбина български студенти.

6.ВОЛЯ

 • Увеличаване на финансирането на изучаването на български език и литература, на история и география на България в неделните училища в чужбина;
 • Българите в чужбина
 • Създаване на Обществени съвети на българите в чужбина като форма на специфичен диалог с гражданското общество;
 • Създаване на Световна българска мрежа, улесняваща контактите между бизнеса и завършилите в България студенти българи от чужбина или завършили в чужбина българи;
 • Създаване на държавен фонд за подпомагане на организации и медии на българи зад граница на базата на годишни планове за разработване на проекти;
 • Опростяване на процедурите, свързани с предоставянето на гражданство на лица с български произход;
 • Специална подкрепа за българите в Република Македония и за българските малцинства в Албания, Сърбия, Румъния, Молдова и Украйна;
 • Насърчаване на имиграцията в страната на българи от Молдова, Украйна и другите страни от бившия Съветски съюз;

8.Коалиция АБВ – Движение 21

 • Ангажимент: Външна политика в подкрепа на българската икономика с българската общност в чужбина.

10.БСП за България

 • Ангажимент на държавата към образованието на българските деца, живеещи в чужбина.

11.ПП ГЕРБ

Ангажимент на държавата към 15. Политики за българите в чужбина

 • ГЕРБ е за разширяване на партньорството с активните организации на българските общности в чужбина (БОЧ). Необходимо е изготвянето на политически документ за работа с БОЧ, който да държи сметка за спецификата на тези общности.
 • Приоритет трябва да са културни и образователни политики за преподаване на майчин език (осигуряването на учебници), както и отстояване на правата и свободите.
 • ГЕРБ ще инициира мерки (вкл. чрез Програмата за трансгранично сътрудничество) за икономическо подпомагане на общините в пограничните райони, където има концентрация на българско население за повече български инвестиции там. Важно е да има български културно-информационни центрове в местата с големи български общности в страните в ЮИЕ на базата на подписани двустранни споразумения

14. ПП Възраждане

 1. Активна работа с българите и българските културни центрове зад граница.
 • Защита сигурността на сънародниците ни в чужбина.
 • Адекватна външна политика, максимално възползване от шансовете, които се откриват пред страната и прекратяване на изцепки в стил “издигане на втора кандидатура за секретар на ООН”.

16. КП Движение ДА България (Зелените, ДЕОС)

Визия:

Голяма България е тази България, която цени и интегрира пълноценно най-важния свой ресурс – българите, където и да се намират те.

Цели:

 • Поддържане на живи форми на връзка с българите в чужбина.
 • Гарантиране участието на българите в чужбина в обществения живот у нас.
 • Използване на потенциала и опита на българите в чужбина за постигане на възходящо икономическо развитие.

Политики:

 1. Подпомагане на пълноценното участие на българите в чужбина в политическия и обществен живот у нас чрез промяна на изборното законодателство, отчитаща, че голям брой български граждани пребивават продължително извън територията на страната
 • създаването на избирателни райони на българите в чужбина;
 • въвеждане на постоянни избирателни списъци за гражданите в чужбина, които подпомагат администрирането и минимизират рисковете от нередности при провеждане на изборите в чужбина
 • електронно гласуване;
 • разкриване на достатъчен брой изборни секции зад граница
 1. Подобряване на обслужването и подкрепата на българите в чужбина от органите на българската държава:
 • подобряване на административното обслужване на българските граждани от дипломатическите и консулски представителства, както и въвеждането на по-гъвкави форми на консулско обслужване в държавите с голям брой български граждани;
 • развитие на ефективно електронно управление до 2020 година, което позволява осъществяването по електронен път на всички административни услуги в България;
 • улесняване на гражданската регистрация на децата на българи, родени в чужбина;
 • развитие на мрежа от български училища в държавите с голям брой български граждани, както и утвърждаването на стандарти на обучение и свързване със системата на образование в България;
 • създаване на български културни и социални средища чрез активна работа на дипломатическите и консулските представителства на България в държавите, където пребивават голям брой български граждани.
 1. Стимулиране и подпомагане на приноса на българите в чужбина към икономическия, културен и обществен живот у нас
 • стимулиране на трансфера на добри практика и ноу-хау на българи в чужбина;
 • подкрепата за приложение в България на иновативни проекти на български граждани, които пребивават извън територията на страната;
 • улесняване на процедурите за признаване в България на дипломи придобити в чужбина от български граждани.
 1. Разгръщане на активна политика към българските исторически общности в Молдова, Украйна, Сърбия, Македония, Румъния и Албания. В отношенията си със страните, в които живее коренно българско население, нашата държава трябва да гарантира на всички лица от български произход:
 • обучение и достъп до културен живот на български език
 • възможност да продължат своето образование в България
 • гарантиране на правата на самоопределяне като българи и защита от дискриминация на база етническия им произход

17.Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА, ВМРО

 • Създаване на министерство на демографията и на българите в чужбина

20.Българско национално обединение

 • Да привлечем обратно българите зад граница

21. Реформаторски блок-Глас Народен

 • Ефективно и повсеместно въвеждане на машинно и електронно дистанционно гласуване, както и на машинно преброяване на гласовете, с ясни технологични гаранции за сигурност и за предотвратяване на възможни злоупотреби (навременна подготовка, прозрачни процедури, възможност за изпитване и одит на конкретните решения, обучения и разяснителна кампания).
 • Въвеждане на косвен образователен ценз чрез технологични решения, свързани с машинното и дистанционното електронно гласуване.
 • Изчистване на избирателните списъци от „мъртви души“ чрез въвеждане на активна регистрация за участие в изборите.
 • Обособяване на самостоятелен изборен район “Чужбина”.
 • Преговори в рамките на ЕС за защита на българите, живеещи във Великобритания, след Брекзит.

Моят избор от чужбина. За какво гласуваме на 26 март 2017?

Картинка-лого 2 ЦИК избори 2017

Българите, живеещи или временно пребиваващи в чужбина, за разлика от сънародниците си в България, нямат избирателен район и не могат да гласуват с преференция (както на картинката) за конкретен кандидат-депутат от партийна или коалиционна листа, нито за независим кандидат.

Те могат да гласуват само за цялата кандидатска листа на избраната от тях партия или коалиция, като техният избор включва задължително и кандидатите-бивши агенти на Държавна сигурност (ако има такива в листата).

Екипът на проекта за подпомагане на масовото гласуване на българите в чужбина направи списък на партиите и коалициите, участващи в парламентарни избори 2017г, с линкове към техните програми/платформи и кандидатски листи (доколкото те са публикувани и можаха да бъдат намерени в интернет). Допълнително сме дали информация и за наличието на бивши агенти на държавна сигурност сред кандидатите за депутати.

Информация за партиите и коалициите, участващи на парламентарни избори 2017:

N Партия или коалиция Програма/платформа Кандидати Брой ДС-кандидати
1 ПП ДРОМ Фейсбук страница тук 0
2 ПП Движение за радикална промяна “Българската пролет” Фейсбук страница тук 7
3 ПП Движение “Напред България” Фейсбук страница тук 0
4 Коалиция “Нова Република” – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност Платформа тук 0
5 Коалиция на недоволните – БСД-Евролевица, Българска социалдемократическа партия, Християн-социален съюз Фейсбук страница тук 4
6 ВОЛЯ Платформа тук водачи на листи 2
7 ПП Български демократичен център – БДЦ Платформа тук 0
8 Коалиция АБВ – Движение 21 Платформа тук водачи на листи 4
9 Движение за права и свободи Платформа тук 9
10 БСП за България Платформа тук 16
11 ПП ГЕРБ Платформа тук: секция ГЕРБ в парламента 5
12 Партия на Зелените Платформа тук 0
13 Обединение ДОСТ Платформа тук 5
14 ПП Възраждане Платформа тук водачи на листи  0
16 КП Движение ДА България (Зелените, ДЕОС) Платформа тук 0
17 Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА, ВМРО Предизборни послания тук водачи на листи 6
18 КОЙ – Българската левица и Зелена партия Фейсбук страница тук 5
19 ПП Национална републиканска партия  ? тук 0
20 Българско национално обединение Платформа тук 3
21 Реформаторски блок-Глас Народен Платформа тук 0
Независими кандидат-депутати  ? тук 0

? – не беше открита информация в интернет

Всички кандидатски листи – тук.

Парламентарни избори в чужбина на 26 март 2017: гласуване къде, как и за какво

Картинка-лого ЦИК избори 2017.PNG

В неделя, 26 март 2017г., от 07:00 до 20:00 часа местно време ще се проведат предсрочни парламентарни избори.

Къде може да се гласува извън България?

Местата и адресите на изборните секции в чужбина може да видите с кликване върху виолетовия знак на тази карта.

Ако сте на мобилно устройство, след кликване на знака, изберете името на секцията в долната част на екрана, за да видите допълнителната информация.

Кой има право да гласува?

Не се изисква предварителна регистрация или подаване на заявление!

Могат да гласуват всички български граждани

 • живеещи или временно пребиваващи в чужбина (туристи, роднини, приятели и посетители от съседни държави или България)
 • навършили 18 години
 • които представят един валиден български документ за самоличност, като:
   • паспорт
   • лична карта
   • военна книжка

Ако горните три документа са с изтекла валидност, може да се гласува и с удостоверение, издадено предварително от българско посолство или консулско представителство за подадено заявление за издаване на нов документ, заедно с документа с изтекла валидност.

Колко задължително е „задължителното“ гласуване?

Гласуването на парламентарни избори според чл.3 от Изборния кодекс е „задължително“.

Няма никакви санкции за неупражняване на правото на гласуване. Съвсем наскоро, на 23 февруари 2017г., Конституционният съд обяви в свое решение чл. 242а „Последици при неупражняването на избирателното право“ за противоконституционен.

Как изглежда бюлетината за гласуване в чужбина?

Може да се запознаете с бюлетината за гласуване в чужбина тук.

Отново съществува квадратче „не подкрепям никого“ (последното).

В чужбина няма възможност да се гласува с преференции, за разлика от България. Това е така, защото (все още) не съществува изборен район чужбина, в който да се кандидатират кандидати, избирани от гласуващите в чужбина.

Как можете да си спестите време в изборния ден?

Ако не сте подавали електронно заявление за гласуване в секция извън страната (списък на успешно подадените заявления тук), ще трябва в изборния ден на място да попълните един брой декларация.

Ако искате да си спестите време, може да свалите формуляра на декларацията от сайта на ЦИК от тук, да го отпечатате, попълните и подпишете със син химикал предварително и да го донесете с вас в изборния ден.

Какъв е изборът по същество?

В тази публикация ще намерите обобщени линкове към платформите, клиповете и презентациите на кандидат-депутатите на 25-те партии и коалиции.

Какви са посланията на партиите и коалициите към българите в чужбина ?

За пръв път в изборната история множество партии и коалиции са отделили специално внимание на българите в чужбина в своите програми.

Желаем успешен изборен ден!

Екипът на проекта