Членове на СИК по предложение на МВнР – оправомощен представител

  1. Номиниране и назначение

Според чл. 103 на Изборния Кодекс, ЦИК назначава във всяка СИК по един член по предложение на МВнР. В множество секции това са командировани служебни лица, а от избори 04.04.2021, на много места, (Австралия, Нова Зеландия, Норвегия)  това са доброволци предложени от местните български общности или изборни инициативни комитети  – съгласно чл 103 ал 2 на ИК.

Посолствата и консулствата правят запитване до местния инициативен комитет да предложи лице за оправомощен представител на МВнР за съответната секция. Предложението се изпраща по имейл до ДКП заедно или отделно с номинираните членове за СИК за съответната секция, като изрично се упоменава, кой е номинирания за представител на МВнР член.

ЦИК излиза с решение за назначения (базирани на вече  изпратените номинации) на представителите на МВнР за всички секции в чужбина (по 1 член на секция), преди назначенията за регулярни членове на СИК и преди партийно номинираните членове на СИК. Партийните номинации са способни да изместят предложените за редовни членове на СИК, но не променят номинираните и назначени представители на МВнР.

  1. Получаване на изборни книжа и списъци

Назначения за оправомощен представител на МВнР се запитва от ДКП да предостави пощенски адрес. На този адрес (личен или служебен по избор на лицето) се получава от България пакет (кашон) с изборни книжа (включително бюлетините според заявените от секцията бройки) и втори пакет документи от ДКП. Документите от ДКП съдържат списъка с избиратели регистрирани за съответната изборна секция и заповед, постановяваща лицето да предаде изборните книжа (кашона) и избирателния списък (пакета документи) в предизборния ден за подготовка на местния СИК и подпише приемо-предавателен протокол, които следва да се прати до ЦИК до 24.00 в предизборния ден.

В деня на получаване на изборните книжа, оправомощеното лице отваря кашона с изборните книжа и намира списък, в който са изброени  всички документи (съдържанието) на пратката. Лицето проверява и отбелязва по списъка, че всички документи и помагала са налични, подписва списъка, сканира го и го изпраща по имейл на ЦИК в същия ден, по метод описан в последния параграф на списъка.  

От момента на получаване до момента на предаване на изборните книжа и изборния списък на местния СИК (предизборния ден), оправомощеното лице е лично отговорно за надлежното съхранение на всички получени служебни документи и пособия.

  1. Изборен ден

В изборния ден ролята на оправомощеното от МВнР лице е, според практиката, на член на СИК. Лицето не е нито председател, нито зам. председател, нито секретар на СИК, неговата позиция е член на СИК. Като член на СИК той е пълноценен участник в дейностите по време на изборния ден.

В края на изборния ден, СИК преброява изборните резултати, попълва необходимите протоколи с резултати и ги изпраща на ЦИК за проверка и одобрение според указанията залегнали в документа Методически Указания. Когато се получи одобрение от ЦИК, че протоколите са приети и СИК може да се разпусне, изборните книжа се пакетират в изборния чувал, по начина указан в Методическите Указания (завързан, с печат, и с изписан с маркер номер на секция), чувала се предава на оправомощеното от МВнР лице с подписан от него и председателя на СИК,  приемо-предавателен протокол (приложение 95) .

От момента на получаване на чувала до момента на предаването му на представител на ДКП или МВнР, оправомощеното лице е лично отговорно за надлежното съхранение на запечатания чувал.

3.1 Административни задачи

В някои случаи се постига споразумение между ДКП и СИК, че изборните възнаграждения ще бъдат заплатени от ДКП към оправомощеното лице за всички членове на СИК, и след това заплатите на СИК ще бъдат изплатени от оправомощеното лице. За да се изпълни тази задача е нужно всеки член на СИК да напише и подпише декларация, че е съгласен възнаграждението му да бъде преведено по сметка към оправомощеното лице. 

Всички изборни разходи, наем, консумативи, храна, помощни материали,  пътни разходи и др.. трябва да бъдат фактурирани и всички платежни бележки предадени на оправомощеното лице. Разходите, след представени фактури и разходни документи в ДКП, се осребряват от ДКП към оправомощеното лице. 

Оправомощеното лице изплаща разходите и възнагражденията на СИК според получените фактури и регламентираните възнаграждения. 

  1. Предаване на чувала на ДКП

Оправомощеното лице предава запечатания чувал на член на ДКП или МВнР според местната специфика на града и държавата. При предаване се подписва приемо-предавателен протокол с подписи и на двете страни (предаваща и  приемаща).

При предаването също се извършват дейностите от точка 3.1 – изплащане на разходи и заплати, в случаите където има постигнато съгласие за този метод на разплащане.

4.1 Пътуване и срокове

Според чл 286 ал 2 на Изборния Кодекс, изборните книжа трябва да се предадат от МВнР до ЦИК в срок от 14 дена след изборния ден. В зависимост от държавата, местните СИК могат да настояват и постигната договореност с ДКП за разумен срок за връщане на чувала от СИК до ДКП, оставящ достатъчно време на ДКП да върне книжата до София. Разумен срок би бил 5 до 7 астрономически дни, което дава на ДКП 7 до 9 дни да транспортират книжата до София.

В случаите когато оправомощеното лице трябва да използва автомобил за връщане на книжата до ДКП, се възстановяват разходи за гориво по фактура и храна до определена сума. 

В случаите, когато на лицето се налага да използва въздушен транспорт (полет) поради дистанция с ДКП (Австралия, Нова Зеландия, САЩ,..), пътните разходи се изплащат по фактури – самолетен билет отиване и връщане, транспорт от и до летище, 1 вечер нощувка до определена сума (само при големи дистанции) и храна до определена сума.