Нов модел на гражданско участие в организирането на изборите извън страната

Във връзка с обявените на страницата на българското посолство в Лондон „районни координатори“ за организация на изборите на 14 и 21 ноември 2021, бяха подадени искания по Закона за достъп до обществена информация, чийто текст и съответно отговори от страна на Посолството ще публикуваме тук поради факта, че въпреки изричното настояване, информациите не бяха публикувани на страницата на Посолството.

Запитване по ЗДОИ от 12.10.2021 до посолството в Лондон

 • Въз основа на какви критерии са били избрани кандидатите, проведен ли е конкурс и какъв е общият брой на получените кандидатури?
 • Посочените на сайта лица в какви трудово-правни отношения са с посолството на Република България в Лондон или съответно с МВнР?
 • Предвидено ли е тези лица да получават заплащане за дейността си и ако да, в какъв размер е определеното възнаграграждение?
 • Каква е длъжностната характеристика на определените за координатори по райони и какви отговорности поемат?
 • Кой е техният пряк ръководител и по какъв начин ще отчитат дейността си?

Списък на „районните координатори“ за изборите на 14/21 ноември 2021 г. в Обединеното кралство

Отговор на Посолството в Лондон по ЗДОИ на 26.10.2021г.

Запитване по ЗДОИ от 30.10.2021г до посолството в Лондон

Уважаеми г-н Посланик

Благодаря за предоставената от Вас информация в писмо Ав-01-1066.1/266.10-2021. Констатирам необходимост от нейното подобрение в три отношения: пълнота, структурираност и прозрачност на информацията. Конкретно желая да получа следната информация по ЗДОИ:

 • Изчерпателния списък на всички дейности по всички договори за услуга на „районните координатори“.
 • Необходимите резултати за постигане, които дефинират „свършената работа“ от „районните координатори“, които се очаква да фигурират в Протокола за изпълнение на услугата / услугите. От предоставената информация разбирам, че се очаква постигане на един-единствен резултат: пълни състави на СИК в Обединеното кралство. Правилно ли съм разбрала?
 • Схема на формиране на възнаграждението на районните координатори
  – По дейности съгласно Договорите за услуга или
  – По постигнати резултати (например брой осигурени членове на СИК, брой обслужвани СИК, ….)

Освен това, желая да получа допълнително следната информация по ЗДОИ

 • Предвидено ли е бъдещи членове на СИК в ОК или други лица да извършват по възложение на ДКП допълнителни дейности по организацията и провеждането на изборния ден, и ако да – кои са тези лица и какво е изчерпателното описание на тези дейности?
 • Предвидено ли е допълнително възнаграждение за тези допълнителни дейности и ако да – какъв е размерът на допълнителното възнаграждение?

Също така желая да получа копия на решенията на съответната институция (ДКП, МВнР или ЦИК), въз основа на която

 • се създава функцията „районен координатор“ и се дефинират дейностите, резултатите и размера на тяхното възнаграждение
 • членове на СИК извън страната или други лица се натоварват с допълнителни задължения и се възнаграждават допълнително

Желая да получа гореописаните информации чрез тяхното публикуване на страницата на Посолството (съгласно чл. 26, ал. 1, точка 4 от ЗДОИ), при спазване на същите стандарти като ЦИК, която

 • описва и публикува на своята интернет-страница схемата на размера на възнагражденията на членовете на СИК извън страната по дейности (вижте например решение 542-ПВР/НС от 16 септември 2021г. https://www.cik.bg/bg/decisions/542/2021-09-16)
 • описва и публикува на своята интернет-страница правилата на работа, задълженията и отговорностите на членовете на СИК в Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии извън страната

Отговор на Посолството в Лондон по ЗДОИ на 12.11.2021г.